Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh của nông lâm thủy sản Quảng Trị

Thu Hạ |

 

Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm và nâng cao khả năng cạnh tranh của nông lâm thủy sản Quảng Trị tại thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu, UBND tỉnh vừa phê duyệt Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2024.

 

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra là phải khẩn trương rà soát các chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để đề xuất sửa đổi hoặc ban hành mới nhằm triển khai có hiệu quả công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và thúc đẩy chế biến, phát triển thị trường.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm. Chủ động thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm cơ sở, sản phẩm vi phạm quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm.

Phấn đấu 100% văn bản quy phạm pháp luật, văn bản của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các cục chuyên ngành về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm được phổ biến, cập nhật đúng quy định.

Tỉ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đạt 98%; tỉ lệ cơ sở sản xuất nông lâm thủy sản nhỏ lẻ ký cam kết tuân thủ quy định đảm bảo an toàn thực phẩm đạt 94% trở lên; tỉ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản được giám sát vi phạm các quy định an toàn thực phẩm dưới 1,5%; diện tích trồng trọt được chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt như VietGAP và tương đương tăng lên 10% so với năm 2023...

Đồng thời phấn đấu số lượng sản phẩm OCOP lũy kế được công nhận đạt 3 sao trở lên năm 2024 đạt 165 sản phẩm; số lượng sản phẩm nông lâm thủy sản được bảo hộ dưới hình thức chỉ dẫn địa lý tăng 10% so với năm 2023; tốc độ tăng giá trị tăng thêm lĩnh vực công nghiệp chế biến nông sản đạt 7% và tốc độ tăng giá trị gia tăng của sản phẩm chăn nuôi chế biến đạt 1%...

(Nguồn: Báo Quảng Trị)