Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá, tuyển dụng cán bộ

Phương Minh |

Xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, có ảnh hưởng sâu rộng, lâu dài đến hệ thống chính trị, là tiền đề để xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ, những năm qua Tỉnh ủy Quảng Trị đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kế hoạch 105-KH/TU, ngày 15/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đưa công tác cán bộ thực sự trở thành nhiệm vụ “then chốt của then chốt”.

Trong công tác cán bộ, đánh giá cán bộ là khâu tiền đề nhưng là khâu khó. Qua nhiều nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng Quy chế đánh giá cán bộ, công chức diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ đối với các chức danh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp nhận xét, đánh giá. Kết quả đạt được rõ nhất là quy trình đánh giá được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch hơn; lần đầu tiên có cơ chế để các đồng chí cấp ủy viên trực tiếp đánh giá và “chấm điểm” các đồng chí trong thường trực cấp ủy. Qua đánh giá cán bộ theo Bộ tiêu chí bước đầu phản ánh được năng lực, mức độ tín nhiệm cán bộ được đánh giá; góp phần khắc phục tình trạng chung chung trong nhận xét, đánh giá cán bộ và xác định cụ thể mối liên hệ giữa kết quả của tập thể và trách nhiệm của cá nhân; tạo bước chuyển biến trong nhận xét, đánh giá cán bộ theo hướng thực chất hơn, rõ ràng hơn, mở rộng dân chủ, dần dần phản ánh đúng cán bộ, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các khâu trong công tác cán bộ.

 

Một cách làm khác để đánh giá sát cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức ký cam kết trách nhiệm của ban thường vụ và bí thư các huyện, thị, thành ủy, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Các cấp, ngành trong tỉnh tổ chức ký cam kết trách nhiệm tương tự, tạo hiệu ứng lan tỏa và đạt kết quả rõ nét. Trong hơn 4 năm qua kể từ khi thực hiện chủ trương ký cam kết, trên tinh thần chủ động, sáng tạo, nhiều địa phương, đơn vị trong tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, là giải pháp quan trọng để đánh giá đúng cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh.

Nhằm nâng cao chất lượng đầu vào công chức, viên chức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo việc tuyển dụng phải theo hướng ưu tiên chính sách thu hút, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị định số 140/2017/ NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và các trường hợp tốt nghiệp thủ khoa tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ; sau khi hết đối tượng theo diện thu hút, tạo nguồn mới tiến hành thi tuyển. Những đối tượng được thu hút, tuyển dụng này bước đầu thể hiện được phẩm chất, năng lực công tác tốt, hướng tới bổ sung nguồn cán bộ lâu dài cho tỉnh. Về thi tuyển các chức danh lãnh đạo, tuy Quảng Trị không phải là địa phương được trung ương lựa chọn để thí điểm việc thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp sở, phòng, song Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động thực hiện thí điểm đối với chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Giám đốc Sở Công thương; chỉ đạo các địa phương, sở, ngành chủ động thực hiện thi tuyển các chức danh lãnh đạo.

Như vậy, cùng với việc đánh giá cán bộ có tính khoa học, chặt chẽ, việc thu hút, tuyển dụng cán bộ đúng quy trình, dân chủ, bước đầu đã tạo được nguồn cán bộ có chất lượng để bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh có đủ phẩm chất, năng lực phục vụ nhiệm vụ chính trị trước mắt cũng như lâu dài. Dĩ nhiên công tác cán bộ còn phải đi kèm với các khâu khác, như công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ… mà khâu nào cũng đòi hỏi phải chặt chẽ, đúng quy trình, công tâm, dân chủ, khách quan, có biện pháp chặt chẽ để chống tình trạng chạy chức, chạy quyền.

Vấn đề tồn tại trong công tác đánh giá, thu hút, tuyển dụng cán bộ hiện nay là, tuy đã có nhiều giải pháp, cách làm mới nhưng hiệu quả có nơi vẫn chưa cao, chưa thực sự là khâu đột phá trong công tác cán bộ. Công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa theo kịp nhu cầu, hiệu quả chưa cao, nhất là đào tạo đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có nơi còn chưa đáp ứng yêu cầu, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ cấp cơ sở, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nơi vẫn còn yếu. Số lượng cán bộ có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế không nhiều. Việc bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý có khi chưa phù hợp với chuyên ngành được đào tạo…

Trên cơ sở những kết quả đạt được về công tác đánh giá, thu hút và tuyển dụng cán bộ trong những năm qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ; rà soát, cụ thể hóa, hoàn thiện các quy định, hướng dẫn về công tác cán bộ phù hợp với các văn bản mới của cấp trên và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đảm bảo chuẩn hóa, đồng bộ, thống nhất; gắn trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu trong công tác đánh giá, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm các quy trình, quy định trên tất cả các khâu trong công tác cán bộ gắn với kiểm soát chặt chẽ quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền. Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá cán bộ; thu hút, tuyển dụng, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm; nâng cao tính chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa. Xây dựng và triển khai có hiệu quả Đề án đào tạo cán bộ dự nguồn; Đề án đào tạo cán bộ trẻ; Đề án luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành. Có kế hoạch cụ thể để phát hiện, bố trí, sử dụng nhằm tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ đảm bảo các mục tiêu đề ra. Chủ động thu hút, tuyển dụng, đào tạo cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn làm việc trong môi trường quốc tế.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị năm 2021

PV |

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế đợt 2 năm 2020

PV |

Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải (Triệu Phong, Quảng trị) tổ chức xét tuyển 6 chỉ tiêu vào làm việc tại bệnh viện, hưởng lương từ nguồn thu của đơn vị gồm các chức danh nghề nghiệp sau:

Phục hồi sản xuất hậu giãn cách: Doanh nghiệp rục rịch tăng tuyển dụng

Hồng Kiều |

Nhu cầu tuyển dụng để phục hồi sản xuất, kinh doanh ngày càng tăng cao trong những tháng cuối năm, đặc biệt là khi việc giãn cách xã hội đang dần được nới lỏng ở nhiều địa phương.

Tập đoàn Hoành Sơn: Tuyển dụng 2 điều hành viên và 300 lái xe đầu kéo

Quang Đại |

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn, địa chỉ trụ sở chính tại Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng với cơ hội việc làm cho 2 nhân viên điều hành xe máy và 300 lái xe đầu kéo.