Vĩnh Quyền

Đại sư phụ

HOÀNG VĂN MINH |

Trước khi bén duyên nghề báo vào những năm 1990 của thế kỷ trước, Mệ Quyền là nhà văn đã thành danh với gần mười đầu sách. Cùng với những Huỳnh Dũng Nhân, Trần Chinh Đức, Ngô Mai Phong, Ngô Hoàng Giang…, Mệ Quyền là một trong những người xây dựng nên thương hiệu “Phóng sự Báo Lao Động”. Nhiều phóng sự của Mệ Quyền thời kỳ đó như “Đêm Bích Đầm”, “Mắt biển”, “Thương hồ”… đã được đưa vào giảng dạy trong trường báo chí cả nước.