Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến – Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

PV |

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á ra đời, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc, tự do, ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

Tuy nhiên, thời gian hòa bình xây dựng của Nhân dân ta chưa được bao lâu, thực dân Pháp được sự đồng lõa, tiếp tay của các nước đế quốc đồng minh, trở lại xâm lược nước ta một lần nữa. Chúng đơn phương xóa bỏ mọi cam kết, không thi hành Hiệp định Sơ bộ ngày 06/3/1946 và Tạm ước ngày 14/9/1946, tăng cường các hoạt động quân sự, phá hoại nền hòa bình trên đất nước ta.

Với truyền thống nhân nghĩa, nhân văn và khát vọng hòa bình cháy bỏng, dân tộc ta, Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hết sức thiện chí và nhân nhượng hết mức có thể, nhằm tránh một cuộc đổ máu cho dân tộc, dành thời gian, tâm sức cho kiến thiết đất nước, “nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa”. Trong thời khắc Tổ quốc lâm nguy, vận mệnh dân tộc đứng trước sự mất còn, đêm ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Đây là lời hịch non sông, tiếng vọng của lịch sử và là biểu tượng ngời sáng của lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí quật khởi “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của Nhân dân ta, dân tộc ta trong thời đại Hồ Chí Minh.

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: T.L
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: T.L

Nhân dân ta vốn có truyền thống nồng nàn yêu nước, yêu hòa bình, hiểu rõ giá trị không gì sánh được của độc lập, tự do và cái giá phải trả để giành lấy tự do, độc lập. Vì thế, dân tộc ta không bao giờ chịu khuất phục trước kẻ thù hung bạo, nguyện “mang hết tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải”, “hy sinh đến giọt máu cuối cùng” để bảo vệ nền độc lập dân tộc của mình như Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và Tuyên ngôn độc lập ngày 02/9/1945 đã khẳng định.

Hưởng ứng Lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân Thủ đô cùng các địa phương trên cả nước nhất tề đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Một lần nữa, khí phách và sức mạnh truyền thống toàn dân đánh giặc lại bùng lên mạnh mẽ ngay từ những ngày đầu toàn quốc kháng chiến. Đó cũng là cơ sở để quân và dân ta thực hiện đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc của Đảng, làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, tạo tiền đề thắng lợi cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hoàn thành vẻ vang sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Toàn quốc kháng chiến - cuộc tổng giao chiến đầu tiên thắng lợi thể hiện đường lối đúng đắn, sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh tài tình, sáng tạo của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiêu biểu là nghệ thuật huy động lực lượng, phát huy sức mạnh toàn dân đánh giặc của chiến tranh nhân dân Việt Nam.

Bảy lăm năm đã trôi qua, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và sự kiện toàn quốc kháng chiến luôn vẫn in đậm trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam - một mốc son chói lọi trong lịch sử hào hùng của dân tộc. Sự kiện đáng tự hào đó không chỉ có ý nghĩa lịch sử sâu sắc, mà còn mang tầm vóc thời đại, để lại nhiều bài học quý cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Thời gian tới, tuy hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, nhưng dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những biến chuyển nhanh, phức tạp và tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định rất khó dự báo. Đại dịch Covid-19 tiếp tục kéo dài, với nhiều biến thể mới, tác động tiêu cực tới nền kinh tế và đời sống xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới. Đối với nước ta, cùng với khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch, các thế lực thù địch đẩy mạnh chống phá bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các nhân tố gây mất ổn định ở Biển Đông tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp và không loại trừ có biến động mới. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Nhân dân ta có sự phát triển mới, yêu cầu mới cao hơn, phức tạp hơn.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần nhận thức rõ tình hình nhiệm vụ, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy cao độ quyết tâm chính trị, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Trước mắt, tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, đẩy lùi đại dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội; kết hợp chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ; trong đó, phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Do vậy, chúng ta phải tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, ngang tầm nhiệm vụ. Cùng với đó, cần tiếp tục phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; tích cực, chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế để xây dựng, phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Trước sự phát triển mới, yêu cầu cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả quan điểm: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hòa bình, chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Đồng thời, tập trung xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021) là dịp để chúng ta một lần nữa khẳng định giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của sự kiện lịch sử trọng đại này. Đặc biệt, những bài học được rút ra từ sự kiện đó, trong thời điểm lịch sử có tính bước ngoặt đối với vận mệnh của dân tộc còn nguyên giá trị. Nó đã, đang và sẽ tiếp tục được vận dụng cũng như thôi thúc, cổ vũ và tiếp thêm sức mạnh cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững bước trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc thời kỳ mới.

(Nguồn: QPTD)

Kiểm tra công tác chuẩn bị giao lưu hữu nghị quốc phòng Việt - Lào

Đình Tiến |

Ngày 28/11, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ I/2021 tại Lao Bảo (Hướng Hoá, Quảng Trị).

Cần có chiến lược phát triển khoa học công nghệ, công nghệ sinh học bền vững

Kăn Sương |

Đây là đề nghị của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Trần Huy tại Hội thảo khoa học đánh giá kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 1/8/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị “Về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước” (Chỉ thị 06) và định hướng phát triển trong thời gian tới do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức vào sáng nay 25/11.

Xúc động Lễ tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong vì COVID-19

PV |

Tối 19/11, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19.

100 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 giúp dân chỉnh trang nông thôn mới

Thanh Hải - Chí Nhớ |

Ngày 6/11, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 điều động 100 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với thôn Trương Xá, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) tổ chức chỉnh trang nông thôn mới.