Ngày làm việc thứ 4, Đại hội XIII của Đảng:

Đề xuất định hướng và tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Thanh Hải |

Ngày 28/1/2021, ngày làm việc thứ 4, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Đại hội XIII) tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội điều hành phiên thảo luận.


Trong phiên thảo luận sáng nay 28/1/2021, có 13 đại biểu thuộc các đoàn đại biểu, các đảng bộ, đảng đoàn, ban cán sự đảng, cơ quan gồm: Bộ Nội vụ, tỉnh Bến Tre, tỉnh Yên Bái, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Công thương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, thành phố Cần Thơ, tỉnh Quảng Ninh, thành phố Đà Nẵng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ thông tin và Truyền thông, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, tỉnh Kon Tum phát biểu tham luận.
Các đại biểu dự phiên thảo luận văn kiện Đại hội XIII của Đảng- Ảnh: Thanh Hải
Các đại biểu dự phiên thảo luận văn kiện Đại hội XIII của Đảng- Ảnh: Thanh Hải
 

 Các tham luận phân tích, làm rõ các nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước và xây dựng nền hành chính nhà nước góp phần đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng, xây dựng đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững, thích ứng với biến khí hậu; xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm khoa học, công nghệ về nông nghiệp của quốc gia và khu vực; phát huy vai trò, sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững ở tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đầu tư phát triển, tạo chuyển biến căn bản về kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên, thúc đẩy phong trào thanh niên tình nguyện, xung kích sáng tạo, khởi nghiệp; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao  hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới...

Kết thúc phần thảo luận văn kiện Đại hội XIII của Đảng qua 2 ngày làm việc 27-28/1/2021, đã có 36 ý kiến tham luận của các đại biểu trình bày tại hội trường. Các tham luận tập trung đánh giá, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; đóng góp ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Đây sẽ là những dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu phát triển tổng quát trong nhiệm kỳ 2021-2025 và những năm tiếp theo là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, Việt Nam trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu cụ thể, đến năm 2025 Việt Nam phấn đấu là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Chiều nay, các đại biểu nghe báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Phóng viên Báo Quảng Trị tại đại hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

 (Nguồn: Trung tâm Hội nghị Quốc gia)

TAGS

Đại hội XIII của Đảng: Dấu mốc định hình tương lai đất nước

PV |

Tầm quan trọng của Đại hội XIII được thể hiện qua việc đưa ra những kế hoạch, mục tiêu và đường lối phát triển của đất nước không chỉ 5 năm mà còn 10 năm tới, qua đó vạch một dấu mốc quan trọng.

Sẽ trình Đại hội XIII các nhân sự thuộc 'trường hợp đặc biệt'

Minh Phúc |

Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN khẳng định như vậy khi nói về công tác chuẩn bị nhân sự trình Đại hội XIII.

Thông qua chương trình làm việc, quy chế bầu cử Đại hội XIII

Ngọc Thành - Hoàng Lê - Trọng Phú |

Ngày 25/1, Đại hội XIII của Đảng họp phiên trù bị, thông qua quy chế làm việc, chương trình làm việc, quy chế bầu cử Đại hội XIII và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Sáng nay, khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngọc Thành - Hoàng Lê - Trọng Phú |

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc vào 8h sáng nay (26/1) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Thủ đô Hà Nội.