Gio Linh đưa văn hóa trở thành động lực phát triển

Khánh Ngọc |

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Gio Linh (Quảng Trị) đã kế thừa, phát triển và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, không ngừng sáng tạo những giá trị văn hóa mới thấm đẫm tinh thần yêu nước, xây dựng nền văn hóa mang đậm đà bản sắc, ngang tầm công cuộc phát triển đất nước. Những giá trị văn hóa kết tinh từ cuộc sống là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng hành với sự phát triển bền vững của quê hương.

Trên cơ sở xác định nhiệm vụ trọng tâm phát triển văn hóa là xây dựng con người ngày càng phát triển toàn diện, huyện Gio Linh quan tâm bồi dưỡng, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, hình thành chuẩn mực về đạo đức, lối sống và nhân cách, tạo chuyển biến rõ nét trong toàn xã hội về nhận thức và ý thức tôn trọng pháp luật, đề cao tinh thần cộng đồng làng xã, tình yêu thương con người. Để mọi người, mọi nhà thực hiện tốt việc kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, các đơn vị, địa phương đã tập trung điều chỉnh, bổ sung quy ước, hương ước văn hóa trong từng cơ quan, đơn vị, thôn bản, khu phố.

Di tích Hệ thống Giếng cổ Gio An được khai thác thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan - Ảnh: N.T.H
Di tích Hệ thống Giếng cổ Gio An được khai thác thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan - Ảnh: N.T.H

Chỉ đạo lồng ghép, đưa các nội dung mới vào quy ước, hương ước như: Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang lễ hội; thực hiện văn hóa công sở; xây dựng quy tắc ứng xử trong cộng đồng, xây dựng các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người; xây dựng và phát huy lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”, tạo môi trường và điều kiện để phát triển nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng gương người tốt việc tốt trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, từng cộng đồng dân cư, các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả việc xây dựng và gìn giữ môi trường văn hóa lành mạnh; lấy việc xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học, thôn bản, khu phố đạt danh hiệu đơn vị văn hóa làm cơ sở để phát huy cái tốt, cái đẹp, nét thuần phong mỹ tục, đẩy lùi cái xấu, lạc hậu, chấn chỉnh lệch lạc, rèn luyện nhân cách, lối sống, bồi dưỡng niềm tin, củng cố vững chắc tình làng nghĩa xóm.

Hằng năm, UBND huyện có kế hoạch tổ chức các hoạt động thiết thực thực hiện chủ đề Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, Ngày gia đình Việt Nam 28/6, tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; các ban điều hành thôn bản, khu phố văn hóa đã thực hiện có nền nếp, nâng cao hiệu quả xem xét, công nhận gia đình văn hóa, gia đình văn hóa tiêu biểu… Việc thực hiện các quy định văn hóa, văn minh công sở, thực hiện nếp sống văn minh trong cưới, tang, lễ hội trên địa bàn huyện có tiến bộ, được Nhân dân đồng thuận, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào xây dựng đời sống văn hóa.

Năm 2021, toàn huyện Gio Linh có 19.364/20.897 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 92,66%; 97/97 khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa, đạt 100%; 83/83 cơ quan, đơn vị giữ vững và được công nhận danh hiệu đơn vị văn hóa, đạt 100%. Đến nay, có 8/15 xã đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 2/2 thị trấn đăng ký xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; trong đó có 7 xã được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới: Gio An, Phong Bình, Gio Sơn, Gio Quang, Gio Mỹ, Gio Mai, Hải Thái.

Song song nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, huyện Gio Linh tiếp tục đẩy mạnh chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo thực sự trở thành trung tâm văn hóa giáo dục, rèn luyện lý tưởng, nhân cách, bồi dưỡng tri thức của thế hệ trẻ ở tất cả các vùng miền. Đẩy mạnh phong trào xã hội học tập, xây dựng trung tâm học tập cộng đồng đạt chuẩn ở 17/17 xã, thị trấn. Đến nay đã có 78/97 thôn, khu phố có trung tâm học tập cộng đồng đạt chuẩn, chiếm 80,4%; 97/97 thôn, khu phố xây dựng nhà văn hóa, đạt 100%.

Bên cạnh đó, để phát huy giá trị văn hóa trong phát triển kinh tế, thời gian qua, huyện Gio Linh tiếp tục tổ chức hiệu quả lễ ra quân khai thác cá vụ Nam gắn với quảng bá giới thiệu dịch vụ, du lịch biển; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tổ chức các hoạt động khuyến khích các doanh nghiệp, cộng đồng doanh nhân tham gia thực hiện xã hội hóa xây dựng đời sống văn hóa, thực hành văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân với trọng tâm là chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, đề cao chữ tín, thương hiệu cạnh tranh, đi đầu trong thực hiện chủ trương CNH, HĐH...

Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa được chú trọng. Tăng cường công tác xã hội hóa để huy động các nguồn lực thực hiện có hiệu quả việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, khuyến khích sáng tạo các giá trị văn hóa mới, chọn lọc, tiếp thu giá trị văn hóa nhân loại.

Các lễ hội truyền thống như: Hội cù, hội đu, đua thuyền, hạ nêu, lễ hội cầu ngư... không ngừng được duy trì, phát huy giá trị. Đồng thời, hình thành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động lễ hội tiêu biểu của tỉnh: Lễ hội Thống nhất non sông, Tri ân Tháng 7, lễ hội đánh cá vụ Nam… Thông qua các lễ hội đã góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân và quảng bá, giới thiệu hình ảnh Gio Linh đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Thời gian tới, huyện Gio Linh tiếp tục xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thu hút Nhân dân tham gia các hoạt động sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hóa, làm cho văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành động lực to lớn thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Giếng cổ Gio An: Công trình thủy lợi độc đáo của người Chăm cổ

PV |

Những giếng nước cổ của người Chăm tại xã Gio An, tỉnh Quảng Trị không chỉ gìn giữ nguồn nước mà nhiều năm nay còn trở thành một biểu tượng văn hoá, được người dân trân trọng.

Đồn BP A Vao: Huy động 50 triệu đồng khoan giếng cho nhân dân biên giới

Phan Vĩnh |

Ngày 4/7, Đồn Biên phòng A Vao (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) tổ chức tiếp nhận tài trợ tiền khoan giếng nước sinh hoạt phục vụ cho cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương.

Tôn tạo giếng Thung, bảo tồn nét văn hoá làng Phú Thị Đông

Linh Trang |

Từ bao đời nay “cây đa, giếng nước, sân đình” đã trở thành biểu tượng mang giá trị tinh thần của mỗi làng quê Việt Nam. Bởi vậy, đối với người dân làng Phú Thị Đông, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, niềm vui khi làng khôi phục thành công giếng Thung đến nay vẫn còn lan tỏa. Mọi người kể về câu chuyện cả làng đồng sức khơi thông giếng Thung - mạch nước quý tưởng chừng mất hẳn lại tuôn chảy mát lành với bao tự hào.

Khảo sát đầu tư du lịch khai thác hệ thống giếng cổ tại Gio An

Trần Thị Mỹ Ngọc |

Du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái những năm gần đây đã và đang được UBND tỉnh Quảng Trị quan tâm đầu tư. Trong đó, mô hình du lịch cộng đồng gắn với khai thác hệ thống giếng cổ tại xã Gio An, huyện Gio Linh đã được đầu tư ở một số hạng mục như: Hệ thống đường kết nối liên thôn, liên xã, bãi đỗ xe, công trình vệ sinh công cộng, điểm quét mã QR… đã tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan, trải nghiệm du lịch.