Đảng Cộng sản Việt Nam - những mốc son chói lọi

Vương Trần |

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, từ ngày 25.1 đến 2.2.2021, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra trọng thể tại Hà Nội. Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu chính thức đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên cả nước. Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 12 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc. Mỗi kỳ Đại hội là một mốc son chói lọi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ I của Đảng (tháng 3.1935)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Đảng Cộng sản Đông Dương đã họp ở phố Quan Công - Ma Cao (Trung Quốc) từ ngày 27-31.3.1935. Dự Đại hội có 13 đại biểu thuộc các đảng bộ trong nước và tổ chức của Đảng hoạt động ở ngoài nước. Đại hội đã quyết định bầu ra BCHTW Đảng, gồm 13 ủy viên (song chỉ có 12 người, còn một ủy viên khác là chấp ủy viên địa phương Trung Kỳ sẽ chỉ định sau). Ban Thường vụ gồm 5 người, đồng chí Lê Hồng Phong là Tổng Bí thư. BCHTW Đảng đã cử đồng chí Nguyễn Ái Quốc làm đại diện của Đảng Cộng sản Đông Dương bên cạnh Quốc tế Cộng sản.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ 25.1-2.2.2021 tại Hà Nội. Ảnh T.Vương
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ 25.1-2.2.2021 tại Hà Nội. Ảnh T.Vương

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (tháng 2.1951)

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng họp tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang trong 19 ngày. Đại hội họp công khai từ ngày 11- 19.2.1951. Dự Đại hội có 158 đại biểu chính thức, 53 đại biểu dự khuyết thay mặt cho hơn 766.000 đảng viên trong toàn Đảng.

Đại hội bầu ra BCHTW mới gồm 19 ủy viên chính thức và 10 ủy viên dự khuyết. Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Đảng, đồng chí Trường Chinh được bầu làm Tổng Bí thư. Tại giai đoạn này, Đảng ra công khai hoạt động với tên gọi mới là Đảng Lao động Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng được gọi là Đại hội kháng chiến.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (tháng 9.1960)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đã họp tại Hà Nội. Sau những ngày họp nội bộ, Đại hội đã họp công khai từ ngày 5- 10.9.1960. Dự Đại hội có 525 đại biểu chính thức và 51 đại biểu dự khuyết thay mặt hơn 50 vạn đảng viên trong cả nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu khái quát nhiệm vụ mới của cách mạng Việt Nam và vạch rõ: “Đại hội lần này là Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà”. Đại hội bầu BCHTW mới của Đảng gồm 47 ủy viên chính thức và 31 ủy viên dự khuyết. BCHTW họp Hội nghị lần thứ nhất đã bầu Bộ Chính trị gồm 11 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết. Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu lại làm Chủ tịch Đảng, đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (tháng 12.1976)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng diễn ra tại Hà Nội họp trù bị từ ngày 29.11- 10.12.1976. Từ ngày 14- 20.12.1976, Đại hội họp công khai. Dự đại hội có 1.008 đại biểu thay mặt hơn 1.550.000 đảng viên trong cả nước.

Đại hội quyết định đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam và thông qua Điều lệ mới của Đảng gồm 11 chương và 59 điều. BCHTW Đảng do Đại hội bầu ra gồm 101 ủy viên chính thức và 32 ủy viên dự khuyết. BCHTW họp Hội nghị lần thứ nhất đã bầu Bộ Chính trị gồm có 14 ủy viên chính thức và 3 ủy viên dự khuyết; đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Tổng Bí thư.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (tháng 3.1982)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng đã họp nội bộ từ ngày 15-24.3.1982 và họp công khai từ ngày 27- 31.3.1982 tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 1.033 đại biểu thay mặt hơn 1.727.000 đảng viên hoạt động trong 35.146 đảng bộ cơ sở.

Đại hội đã thông qua Điều lệ Đảng (sửa đổi) và bầu BCHTW Đảng gồm 116 ủy viên chính thức và 36 ủy viên dự khuyết. BCHTW họp Hội nghị lần thứ nhất đã bầu Bộ Chính trị gồm 13 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết; đồng chí Lê Duẩn được bầu lại làm Tổng Bí thư.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12.1986)

Sau những ngày họp nội bộ (từ ngày 5- 14.12.1986), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng họp công khai tại Hà Nội từ ngày 15-18.12.1986. Dự Đại hội có 1.129 đại biểu thay mặt gần 1,9 triệu đảng viên trong toàn Đảng.

Đại hội quyết định bổ sung và sửa đổi một số điểm cụ thể trong Điều lệ Đảng cho phù hợp với tình hình mới và bầu BCH khóa VI, gồm có 124 ủy viên chính thức, 49 ủy viên dự khuyết. Trung ương đã bầu Bộ Chính trị gồm có 13 ủy viên chính thức, 1 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư BCHTW Đảng. Các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng và Lê Đức Thọ được giao trách nhiệm làm Cố vấn cho BCHTW Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng là đại hội kế thừa và quyết tâm đổi mới, đoàn kết tiến lên của Đảng ta.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (tháng 6.1991)

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng diễn ra tại Hà Nội, họp nội bộ từ ngày 17- 22.6.1991. Từ ngày 24-27.6.1991, Đại hội họp công khai. Dự Đại hội có 1.176 đại biểu đại diện cho hơn 2 triệu đảng viên.

Đại hội đã bầu BCHTW Đảng gồm có 146 ủy viên. Hội nghị lần thứ nhất BCHTW khóa VII đã bầu Bộ Chính trị gồm 13 ủy viên. Đồng chí Đỗ Mười được bầu làm Tổng Bí thư. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII đã làm tròn được trách nhiệm trọng đại do toàn Đảng, toàn dân giao phó và sự mong chờ của bạn bè quốc tế, là “Đại hội của trí tuệ - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - đoàn kết”.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (tháng 6.1996)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã họp nội bộ từ ngày 22- 26.6.1996 và họp công khai từ ngày 28.6- 1.7.1996 tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 1.198 đại biểu thay mặt cho hơn 2 triệu đảng viên.

Chủ đề của Đại hội là: Tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Điều lệ Đảng (sửa đổi) và bầu BCHTW khóa VIII gồm có 170 ủy viên chính thức. Hội nghị lần thứ nhất BCHTW khóa VIII đã bầu Bộ Chính trị gồm 19 ủy viên. Đồng chí Đỗ Mười được bầu làm Tổng Bí thư. Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng là các đồng chí: Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (tháng 4.2001)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã được triệu tập, họp từ ngày 19-24.4.2001 tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 1.168 đại biểu đại diện cho 2.479.717 đảng viên trong toàn Đảng.

Đại hội đã bầu BCHTW khóa IX gồm 150 ủy viên. BCHTW họp Hội nghị lần thứ nhất đã bầu Bộ Chính trị gồm 15 ủy viên. Đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu làm Tổng Bí thư.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng (tháng 4.2006)

Sau một ngày họp trù bị, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng họp chính thức từ ngày 18- 25.4.2006, với sự tham dự của 1.176 đại biểu đại diện cho hơn 3,1 triệu đảng viên trong cả nước. Chủ đề của Đại hội và cũng là tiêu đề của Báo cáo chính trị là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.

Đại hội bầu BCHTW gồm 160 ủy viên chính thức, 21 ủy viên dự khuyết. BCHTW họp Hội nghị lần thứ nhất đã bầu Bộ Chính trị gồm 14 ủy viên. Đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu làm Tổng Bí thư.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (tháng 1.2011)

Sau một ngày họp nội bộ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng họp công khai từ ngày 12- 19.1.2011. Dự Đại hội có 1.377 đại biểu thay mặt hơn 3,6 triệu đảng viên trong cả nước.

Đại hội bầu BCHTW Đảng khóa XI gồm 175 ủy viên chính thức, 25 ủy viên dự khuyết. Hội nghị lần thứ nhất BCHTW đã bầu Bộ Chính trị gồm 14 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư BCHTW Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng là đại hội mở đường cho đất nước tiến vào thập kỷ thứ hai của thế kỷ XXI, kết quả của một quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc của Trung ương.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (tháng 1.2016)

Sau một ngày họp trù bị, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng họp chính thức từ ngày 21- 28.1.2016. Tham dự Đại hội có 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên trên cả nước. Chủ đề của Đại hội cũng là tiêu đề của Báo cáo chính trị là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại hội bầu BCHTW gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Hội nghị lần thứ nhất BCHTW đã bầu Bộ Chính trị gồm 19 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Đại hội tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

(Nguồn: Báo Lao Động)

TAGS

Triển khai nhiều vòng, nhiều lớp, bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIII

Việt Cường |

Công an Hà Nội huy động 100% quân số ứng trực 24/24 giờ để đảm bảo an ninh tốt nhất cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đại biểu dự Đại hội XIII không ăn, nghỉ bên ngoài hoặc tại nhà riêng

Thanh Mai |

Cách tổ chức này được bổ sung vào công tác tổ chức, phục vụ Đại hội Đảng XIII để phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19.

Kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ “Không để vùng miền nào lùi lại phía sau”

Vũ Lợi |

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên, trong 10 chữ chủ đề của đại hội, chữ “Dân chủ” không chỉ riêng cho việc lấy văn kiện mà dân chủ thể hiện ở việc kể cả trong công tác cán bộ.

Đại hội XIII của Đảng: Niềm tin và ước vọng phát triển

Nguyễn Viết Tôn |

Đại hội XIII của Đảng diễn từ ngày 25/1 đến 2/2/2021, trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt kỳ vọng, niềm tin vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để đất nước ta phát triển nhanh và bền vững.