Từ “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” đến phong trào thi đua yêu nước ở Quảng Trị hiện nay

Hải Đăng |

Cách đây 75 năm, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ở giai đoạn gay go, quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc để công cuộc kháng chiến, kiến quốc giành thắng lợi... Từ đó đến nay, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng, động lực để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, thực dân Pháp dã tâm dùng vũ lực hòng đặt lại ách thống trị trên đất nước ta một lần nữa. Trước vận mệnh đất nước đang ở tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” vì thù trong, giặc ngoài, nạn đói, nạn dốt hoành hành khắp nơi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức rõ việc động viên sức mạnh của toàn thể dân tộc Việt Nam là điều rất cần thiết để thực hiện nhiệm vụ cấp bách của cách mạng: xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, chống thực dân Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống Nhân dân.

Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những yêu nước nhất”.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến trao bằng khen cho các điển hình tiên tiến tại lễ tuyên dương thi đua yêu nước tỉnh năm 2023 -Ảnh: TRẦN TUYỀN
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến trao bằng khen cho các điển hình tiên tiến tại lễ tuyên dương thi đua yêu nước tỉnh năm 2023 -Ảnh: TRẦN TUYỀN
Xác định phong trào thi đua yêu nước có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng, ngày 21/5/2004 Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 39-CT/TW về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Ngày 7/4/2013, Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, những năm qua, trên địa bàn Quảng Trị, các cấp uỷ đảng, chính quyền, địa phương, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã tuyên truyền sâu rộng về các phong trào thi đua yêu nước. Nhờ đó nhiều phong trào thi đua yêu nước được tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả thiết thực.

Các phong trào thi đua yêu nước không chỉ tác động tích cực trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, mà còn góp phần quan trọng và làm phong phú, cụ thể trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tác động tích cực góp phần nâng cao hiệu lực của bộ máy nhà nước, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy lùi tệ nạn quan liêu, tham nhũng; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên trên địa bàn toàn tỉnh đã xuất hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi gắn với các lĩnh vực của đời sống xã hội như: các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Thi đua dạy tốt, học tốt”; “Lương y như từ mẫu, thầy thuốc như mẹ hiền”. “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xóa đói, giảm nghèo”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; lĩnh vực QP-AN có phong trào: “Giành 3 đỉnh cao quyết thắng”, “Xứng danh anh Bộ đội Cụ Hồ”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Bảo vệ đường biên, cột mốc”...

Điểm nổi bật là các phong trào thi đua được triển khai thực hiện gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần tạo nên những giá trị nhân văn sâu sắc, là động lực to lớn để động viên toàn thể cán bộ, hội viên, đoàn viên và tinh thần hưởng ứng của Nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm vì cuộc sống cộng đồng, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế. Cụ thể là, công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, liên tục; nhiều địa phương còn mang tính hình thức, do đó không phát huy được hiệu quả; nhiều nơi chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị địa phương.

Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; chưa quan tâm việc bồi dưỡng và tạo điều kiện để các điển hình phát huy tác dụng. Công tác khen thưởng thực hiện chưa thật chặt chẽ và mang tính hình thức nên chưa động viên kịp thời những cá nhân, tập thể thi đua thực chất...

Vì vậy, trong thời gian tới, để các phong trào thi đua yêu nước thực sự trở thành động lực, hành động cách mạng, trước hết, các cấp, các ngành phải nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc vận động, tổ chức, động viên Nhân dân tham gia mạnh mẽ vào các phong trào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn bộ hệ thống chính trị; tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, để các phong trào thi đua thực sự trở thành động lực to lớn, động viên được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vào việc thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền và công tác phối hợp của MTTQ và các đoàn thể chính trị, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức cho đảng viên, CBCCVC và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ mới, qua đó làm chuyển biến sâu rộng trong mỗi cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi cá nhân, tạo thành động lực mạnh mẽ với ý thức tự giác, chủ động, sáng tạo và trách nhiệm tham gia hưởng ứng phong trào thi đua. Phát huy vai trò của cơ quan thông tấn báo chí, trong việc tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiên tiến để tạo sức lan toả mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng. Đa dạng hóa các nội dung tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, từ đó động viên khích lệ các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Gắn các phong trào thi đua yêu nước với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành hành động cách mạng trong toàn xã hội nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước

Đoàn Nam |

Ngày 2/6, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) và tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong phong trào thi đua yêu nước.

Hội Cựu chiến binh Gio Linh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Hoài Diễm Chi |

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do các cấp, ngành và huyện Gio Linh tổ chức. Cán bộ, hội viên CCB hăng hái tham gia với tinh thần thi đua quyết tâm lập nên nhiều thành tích cao bằng các công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn huyện. Qua đó, khẳng định vai trò, vị trí và sự đóng góp tích cực của Bộ đội Cụ Hồ vào xây dựng và phát triển quê hương văn minh, giàu đẹp.

Thi đua lập công hướng về ngày truyền thống Quân đội

Kim Quy |

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 (1944 - 2022), 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12 (1989 - 2022), những ngày này, ở các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh Quảng Trị, khí thế thi đua lập công của cán bộ, chiến sĩ diễn ra hết sức sôi nổi, với quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Tổng kết hoạt động Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2022

Đức Việt |

Ngày 9/12, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá, bình xét thi đua - khen thưởng năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023.