Giải pháp để nhân rộng những “miền quê đáng sống”

Thanh Lê |

Đến thời điểm này, chương trình xây dựng nông thôn mới đã rất thân thuộc, gắn bó với người dân trên địa bàn tỉnh, từ đồng bằng đến vùng cao, biên giới. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, chung sức của người dân đã góp phần tạo nên những địa phương khởi sắc, đổi mới từ trong từng nếp nghĩ, cách làm của người dân. Để tiếp tục xây dựng thêm nhiều “miền quê đáng sống” trên địa bàn tỉnh, nhiều giải pháp sẽ được tỉnh triển khai trong thời gian tới.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) triển khai trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay đã có 57/101 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (chiếm tỉ lệ 56,4%); tiêu chí bình quân là 16,05 tiêu chí/xã; có 1 huyện đạt chuẩn NTM. Cơ bản không còn xã đồng bằng đạt dưới 16 tiêu chí, xã miền núi dưới 8 tiêu chí trong chương trình xây dựng NTM. Diện mạo khu vực nông thôn ngày càng khởi sắc, khang trang hơn; thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 3 lần so với năm 2010.

Một mô hình trồng hoa đem lại thu nhập khá cao tại xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh - Ảnh: T.L
Một mô hình trồng hoa đem lại thu nhập khá cao tại xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh - Ảnh: T.L

Trên cơ sở những kết quả đạt được, tỉnh đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có thêm 4 huyện đạt chuẩn NTM và 1 huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Có 80% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 9 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 25% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu; không còn xã đạt dưới 13 tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.

Theo đó, đối với xây dựng NTM cấp xã, sẽ duy trì và nâng cao chất lượng các xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2010 - 2020 theo bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021 - 2025 do UBND tỉnh ban hành. Đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025: tiến hành xây dựng kế hoạch chỉ đạo điểm của tỉnh đối với các xã thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gồm các xã: Vĩnh Ô, Vĩnh Khê (huyện Vĩnh Linh); Linh Trường (huyện Gio Linh); Mò Ó, Ba Lòng (huyện Đakrông); Thuận, Hướng Tân, Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa).

Đồng thời thực hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia và ưu tiên nguồn lực địa phương để hỗ trợ các xã phấn đấu đạt chuẩn đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện chỉ đạo điểm của tỉnh đối với một số xã, đồng thời khuyến khích các địa phương lựa chọn 1 - 2 xã/huyện để chỉ đạo điểm xã NTM nâng cao cấp huyện. Đối với xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025, căn cứ tình hình thực tế, khả năng đạt chuẩn của các địa phương để tập trung chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn, phấn đấu có thêm ít nhất 8 xã (chiếm 7,9% số xã toàn tỉnh) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, bao gồm cả các xã đã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2016 - 2020 cũng phải công nhận lại theo bộ tiêu chí mới.

Tập trung lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia cho 20 xã đặc biệt khó khăn dưới 13 tiêu chí, nằm ngoài lộ trình phấn đấu đạt chuẩn (huyện Hướng Hóa có 11 xã, huyện Đakrông có 9 xã) để hoàn thành các tiêu chí cơ bản của chương trình xây dựng NTM. Đồng thời thực hiện hiệu quả công tác đỡ đầu, phụ trách, huy động tài trợ, hỗ trợ của các chương trình, dự án khác để hỗ trợ các địa phương, phấn đấu đến năm 2025 không còn xã đạt dưới 13 tiêu chí.

Đối với xây dựng NTM tại các thôn, bản, sẽ lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, ưu tiên nguồn lực xây dựng NTM cho các thôn, bản, phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 40% số thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn thôn, bản NTM theo bộ tiêu chí do UBND tỉnh quy định…

Trong xây dựng huyện NTM, tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực hỗ trợ 4 huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM, trong đó các huyện Triệu Phong, Hải Lăng phấn đấu đạt chuẩn vào cuối năm 2023; huyện Vĩnh Linh phấn đấu đạt chuẩn vào cuối năm 2024; huyện Gio Linh phấn đấu đạt chuẩn vào cuối năm 2025. Trong xây dựng huyện NTM kiểu mẫu, tập trung chỉ đạo, hỗ trợ huyện Cam Lộ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện NTM, phấn đấu trở thành huyện NTM nâng cao vào cuối năm 2023 và hoàn thiện các tiêu chí để xây dựng huyện NTM kiểu mẫu vào năm 2025.

Trên cơ sở đó, nhiều giải pháp được tỉnh đưa ra và tập trung tiến hành trong thời gian tới, trong đó sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng NTM trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thực hiện lập mới, rà soát, bổ sung quy hoạch, đề án xây dựng NTM. Tập trung làm tốt công tác quy hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý theo quy hoạch xây dựng vùng huyện và quy hoạch chung xây dựng xã NTM, đảm bảo gắn kết giữa đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, thúc đẩy đô thị hoá, phát triển công nghiệp, dịch vụ gắn với quy hoạch xây dựng. Rà soát điều chỉnh, bổ sung và lập đề án xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu bảo đảm phù hợp với quy hoạch và theo hướng phù hợp với phát triển đô thị. Đồng thời bổ sung, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách.

Thực hiện rà soát, hoàn thiện các bộ tiêu chí xây dựng NTM với các nội dung, tiêu chí trung ương giao cho tỉnh quy định, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Rà soát và xây dựng đồng bộ các chính sách về huy động nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình theo hướng tập trung, trọng điểm, tránh dàn trải, đảm bảo mục tiêu chương trình của tỉnh.

Huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp đối với các công trình có khả năng thu hồi vốn trực tiếp; tăng cường các hình thức hợp tác công tư và xã hội hóa để thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tăng cường phân cấp, trao quyền cho cấp xã, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và cộng đồng thực sự làm chủ trong xây dựng NTM, đảm bảo tính công khai, minh bạch và trách nhiệm trong quá trình thực hiện...

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong cuộc vận động xây dựng nông thôn mới

Ngô Thảo |

Chủ trương xây dựng NTM là rất hợp lòng dân, là đáp ứng nguyện vọng của nhiều thế hệ.

Huy động sức dân để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Nhơn Bốn |

“Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được huyện Cam Lộ (Quảng Trị) vận dụng thành công, tạo ra sự đồng thuận, đoàn kết, phát huy nội lực từ sức dân để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân...

Góp phần xây dựng nông thôn mới từ Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

An Khanh |

Để hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các cấp hội trong tỉnh thực hiện phong trào: “Phụ nữ Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới” mà nội dung trọng tâm là hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trong các cấp hội và hội viên phụ nữ.

Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị phát động “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới”

Nguyên Kha |

Ngày 13/11, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với UBND xã Gio Quang (Gio Linh, Quảng Trị) phát động “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới” với chủ đề “Cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường nông thôn”.