Nỗ lực xây dựng đời sống văn hóa ở xã Gio Quang

Hoài Diễm Chi |

Xã Gio Quang được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu trong thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Gio Linh (Quảng Trị). Với những kết quả đạt được từ phong trào này đã làm cho bộ mặt xã Gio Quang ngày thêm khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ổn định và nâng cao; những nét đẹp văn hóa truyền thống, tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết trong cộng đồng khu dân cư được củng cố và phát triển…

Kết quả đạt được nổi bật trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Gio Quang đó là việc xây dựng gia đình văn hóa luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân. Đa số các gia đình tham gia phong trào đều thực hiện tốt các tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa, có ý thức tự giác trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương; thực hiện vệ sinh nhà cửa, sinh hoạt ngăn nắp, gọn gàng, không vứt rác bừa bãi. Năm 2021 toàn xã có 100% hộ gia đình đăng ký thu gom rác thải, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội... Các hoạt động này đều được tổ chức lành mạnh, phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống văn hoá của từng thôn và phù hợp với từng gia đình.

Hiệu quả từ phong trào xây dựng đời sống văn hóa góp phần làm cho bộ mặt nông thôn xã Gio Quang ngày thêm khởi sắc - Ảnh: M.Đ
Hiệu quả từ phong trào xây dựng đời sống văn hóa góp phần làm cho bộ mặt nông thôn xã Gio Quang ngày thêm khởi sắc - Ảnh: M.Đ

Kết quả, có 692 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỉ lệ 92,3%. Phong trào xây dựng thôn văn hóa luôn được sự quan tâm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân. Ban điều hành xây dựng thôn văn hóa luôn được kiện toàn kịp thời, thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt quy ước thôn văn hóa. Phong trào xây dựng thôn văn hóa có tác động tích cực đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống của các tầng lớp nhân dân; nhiều phong trào thi đua yêu nước đã triển khai thực hiện hiệu quả. Đến cuối năm 2021, trên địa bàn xã có 6 thôn, đơn vị, trường học đạt đơn vị văn hóa, trong đó có 2 đơn vị đạt đơn vị văn hóa xuất sắc cấp tỉnh.

Trong thực hiện nếp sống văn hóa, xã Gio Quang đã lồng ghép các nội dung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phát huy tốt vai trò hòa giải ở khu dân cư trong giải quyết mâu thuẫn xảy ra tại thôn. Lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể thường xuyên nhắc nhở, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có tinh thần trách nhiệm trong công việc, hết lòng phục vụ Nhân dân. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, mỗi người dân đã nhận thức rõ về vai trò, tầm quan trọng của thể dục thể thao, từ đó, thường xuyên tham gia tập luyện thể dục thể thao với hình thức phong phú, đa dạng. Xã Gio Quang đã chú trọng tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao nhằm tạo ra sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các tầng lớp nhân dân rèn luyện, nâng cao sức khỏe. Hiện nay, số người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 37% trên tổng số người dân của xã. Từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa, toàn xã đã có 1 khu trung tâm văn hóa-thể dục thể thao xã, 6 sân bóng chuyền, bóng đá… duy trì hoạt động thường xuyên. 4/4 thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển rộng khắp từ xã đến thôn.

Công tác giáo dục và đào tạo chuyển biến tích cực, chất lượng dạy và học được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, dân số và phát triển có nhiều tiến bộ. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Trong quá trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xã Gio Quang luôn chú trọng gắn với xây dựng nông thôn mới. Với những giải pháp tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, hiệu quả của chính quyền, sự đồng thuận cao trong Nhân dân, xã Gio Quang đã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, qua đó góp phần vào kết quả năm 2018, xã hoàn thành 19 tiêu chí, được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là cơ sở để xã tiếp tục phấn đấu hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trước năm 2025.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Gio Quang Lê Văn Thông cho biết, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã phát triển sâu rộng, toàn diện trong toàn xã, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương, làm cho bộ mặt quê hương ngày thêm đổi thay, đời sống Nhân dân được nâng cao. Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, trong thời gian tới, xã Gio Quang tiếp tục duy trì những kết quả đạt được, đồng thời triển khai nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng phong trào, trong đó tập trung vào nâng cao chất lượng đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tôn tạo và phát huy các di tích lịch sử đã được công nhận; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền địa phương, sự phối hợp giữa mặt trận và các đoàn thể đối với phong trào. Gắn thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước. Củng cố kiện toàn ban chỉ đạo xã, ban chỉ đạo các thôn, không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực điều hành hoạt động của các thành viên ban chỉ đạo, ban vận động. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt nội dung phong trào, sửa đổi bổ sung và thực hiện nội dung quy ước. Quan tâm chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, tăng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích, mở rộng các ngành nghề dịch vụ, giảm tỉ lệ hộ nghèo, tăng hộ giàu, khá. Xã Gio Quang quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển toàn diện, có sức lan tỏa sâu rộng, tạo sự đồng thuận, tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần đưa Gio Quang phát triển vững mạnh, toàn diện.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Tham vấn xây dựng năng lực quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng

Thanh Trú |

Ngày 2/12, tại thành phố Đông Hà, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến Nâng cao năng lực và kiến thức để áp dụng các thực hành quản lý rừng và cải tiến cho các công ty lâm nghiệp và chủ rừng quy mô nhỏ ở Việt Nam.

Xây dựng vùng trọng điểm lúa chất lượng cao

Lê An |

Với mục tiêu chuyển nhanh nông nghiệp sang sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã và đang tập trung quy hoạch vùng sản xuất lúa chất lượng cao; áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học, kỹ thuật canh tác, tạo ra sản phẩm nông sản có giá trị cao.

Tổ chức Cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”

Ngọc Trang |

Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị 1/5 (1972 – 2022), UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật (VHNT) với chủ đề “Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”.

Huy động sức dân để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Nhơn Bốn |

“Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được huyện Cam Lộ (Quảng Trị) vận dụng thành công, tạo ra sự đồng thuận, đoàn kết, phát huy nội lực từ sức dân để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân...