Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục

Phương Minh |

Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã thảo luận, thống nhất ban hành một số nghị quyết về kinh tế - xã hội, trong đó có Nghị quyết đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025. Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục trong chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị, là một trong những đột phá để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; được tiến hành đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn và sự phát triển của địa phương; phấn đấu đến năm 2025 Quảng Trị trở thành tỉnh năng động về môi trường đầu tư và kinh doanh.

Như chúng ta đã biết, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nghị quyết đầu tiên - Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 15/4/2016 về đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết số 30c/NQCP, ngày 8/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, mở đường cho kinh tế- xã hội phát triển, những năm qua toàn tỉnh đã tập trung chuẩn hóa, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, cắt giảm nhiều thủ tục hành chính (TTHC); cắt giảm về thời gian và chi phí khi thực hiện TTHC. Bộ phận một cửa tiếp nhận TTHC của các cơ quan, đơn vị được thực hiện hiệu quả thông qua hệ thống thông tin một cửa điện tử. Cùng với đó, tỉnh ban hành một số chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư và các bộ chỉ số CCHC các cấp; tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ của các cơ quan hành chính nhà nước theo vị trí việc làm, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thành lập và đưa vào hoạt động có hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Nhờ đó các chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); chỉ số CCHC (PAR INDEX); chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (ICT INDEX) được cải thiện. Mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước các cấp với người dân, doanh nghiệp và nền hành chính thực hiện phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn...

 

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được như đã nêu, hạn chế còn tồn tại hiện nay là một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thật sự quyết liệt; TTHC ở một số nơi, một số khâu còn rườm rà; nhiều hồ sơ TTHC liên quan đến đất đai, môi trường, đầu tư giải quyết chưa đảm bảo, gây khó khăn, ách tắc. Vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 chưa đạt yêu cầu chung của cả nước; kết quả chỉ số PCI, PAR INDEX không đạt mục tiêu đã đề ra; chỉ số SIPAS, PAPI được cải thiện nhưng chưa ổn định.

Để hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, tinh gọn, năng động, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt tổ chức, doanh nghiệp và người dân, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021- 2025 đề ra mục tiêu đến năm 2025 100% TTHC cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa, một cửa liên thông cấp huyện, cấp xã. TTHC được rà soát, đơn giản hóa; cắt giảm ít nhất 25% thời gian giải quyết TTHC so với quy định. Tỉ lệ số lượng hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn và trước hạn hằng năm đạt từ 99% trở lên. Tối thiểu 80% TTHC đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; được tích hợp, cung cấp trên cổng Dịch vụ công quốc gia. Tỉ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50%. Hoàn thành các nội dung về chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ để xây dựng chính quyền điện tử và chính quyền số nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Chỉ số PCI, PAR INDEX và PAPI thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành khá của cả nước.

Giải pháp được đề ra trong thực hiện CCHC là phải nâng cao hiệu quả cải cách thể chế; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả cải cách TTHC, đơn giản hóa TTHC, nhất là các TTHC trên lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, tư pháp nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Tăng cường ứng dụng công nghệ số để cải tiến mọi quy trình, thủ tục của các cơ quan hành chính; giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Xây dựng chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định. Cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao theo yêu cầu trong tình hình mới.

Mặt khác, phải nâng cao hiệu quả cải cách tài chính công. Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định. Đẩy mạnh thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại; ưu tiên đầu tư các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm, kết nối trong vùng, giữa các địa phương, với trung tâm kinh tế của các tỉnh và cả nước tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển nhanh, bền vững. Phát triển hạ tầng số; nền tảng và hệ thống số; dữ liệu số; hạ tầng truyền dẫn; hệ thống dữ liệu để đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và xây dựng đô thị, thành phố thông minh.

Để thực hiện đạt được các nhiệm vụ, giải pháp trên, điều kiện tiên quyết là tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải CCHC của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của các cơ quan đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, cơ quan báo chí và Nhân dân trong công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra trong tổ chức thực hiện CCHC, thi hành công vụ; phát hiện và xử lý nghiêm trường hợp sai phạm. Thước đo của CCHC chính là sự hài lòng của người dân, tổ chức và mức độ ứng dụng thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong CCHC. Từ đó có cơ sở để xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong công tác CCHC.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Thủ tướng chủ trì hội nghị trực tuyến với cộng đồng doanh nghiệp

Phạm Tiếp |

Đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát và lây lan khiến nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội, nhiều doanh nghiệp phải phong tỏa, hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 3: Lấy phiếu 23 chức danh trước khi giới thiệu ra Quốc hội

Thanh Mai |

Tổng Bí thư đề nghị các Ủy viên Trung ương dành thời gian tập trung nghiên cứu, thảo luận để tiếp tục hoàn thiện, xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

Hội nghị trực tuyến về phát triển văn hóa và du lịch Việt Nam

Đ.V |

Ngày 29/6/2021, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT & DL) Nguyễn Văn Hùng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về định hướng, góp ý dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị.

Quảng Trị tổ chức hội nghị tìm hướng phát triển du lịch

Hưng Thơ |

Tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị hợp tác phát triển du lịch nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và tìm định hướng phát triển du lịch của tỉnh.