Hiệu quả xây dựng xã hội học tập ở Hướng Hóa

Sỹ Hoàng |

Để thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, Quyết định 448/ QĐ-KHVN của Hội Khuyến học Việt Nam, các thông tư, chỉ thị của các bộ, ngành Trung ương, của tỉnh Quảng Trị, trong thời gian qua, Hội Khuyến học huyện Hướng Hóa đã không ngừng đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng một xã hội học tập (XHHT) vững mạnh trên địa bàn.

Có đến bản Cồn (xã Tân Lập) là một trong những thôn, bản đầu tiên xây dựng mô hình “Cộng đồng học tập” trên địa bàn huyện Hướng Hóa, chứng kiến sự đổi thay trong nhận thức, trong việc tiếp cận, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp để từng bước nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi của người dân nơi đây mới thấy rõ hiệu quả của mô hình khuyến học này. Sự đổi thay ấy được bắt đầu từ khi bản Cồn xây dựng mô hình “Cộng đồng học tập” cho đến bây giờ.

Ở bản Cồn nhiều năm qua, cứ mỗi gia đình hội viên khuyến học đều trồng vài khóm chuối, gốc tiêu và chăm sóc kỹ lưỡng để khi thu hoạch đem lại hiệu quả cao, số tiền thu được từ bán chuối quả, tiêu hạt sẽ góp quỹ phục vụ cho công tác khuyến học tại chi hội, gia đình. Việc gây quỹ khuyến học bằng cách trồng “Gốc chuối khuyến học”, “Gốc tiêu khuyến học” rất hiệu quả. Đây là việc làm vừa phù hợp với người dân địa phương, vừa mang lại nguồn thu hằng năm khá nhiều để tiếp sức cho con em bản Cồn đến trường học tập…

Tính từ năm 2015 đến nay, Hội Khuyến học huyện Hướng Hóa đã nỗ lực thực hiện tốt Quyết định số 281/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư 44/2014/TTBGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã; Quyết định 448/QĐ-KHVN của Hội Khuyến học Việt Nam ban hành Bộ tiêu chí và hướng dẫn tổ chức đánh giá, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 - 2020; các thông tư, chỉ thị của các bộ, ngành Trung ương, của tỉnh…; không ngừng kiện toàn, củng cố công tác tổ chức hội khuyến học. Đến nay, toàn huyện Hướng Hóa có 330 tổ chức hội với 33.599 hội viên (đạt 36,13% so với dân số toàn huyện). Hội Khuyến học huyện Hướng Hóa cũng đã chủ động phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, ban, ngành liên quan tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều văn bản liên quan đến việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập…

Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Hội Khuyến học huyện Hướng Hóa trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học - Ảnh: S.H
Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Hội Khuyến học huyện Hướng Hóa trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học - Ảnh: S.H

Tính đến nay, toàn huyện Hướng Hóa có 16.248 gia đình đăng ký “Gia đình học tập”, có 14.461 gia đình được công nhận (đạt tỉ lệ 88,8%); 55 dòng họ đăng ký “Dòng họ học tập”, có 55 dòng họ được công nhận (đạt tỉ lệ 100%); 149 cộng đồng đăng ký “Cộng đồng học tập” cấp cơ sở, có 139 cộng đồng được công nhận (đạt tỉ lệ 93,28 %); 102 đơn vị đăng ký “Đơn vị học tập”, có 101 đơn vị được công nhận (đạt tỉ lệ 99,01%); 21/21 xã, thị trấn đăng ký “Cộng đồng học tập” cấp xã (đạt 100%)… Từ phong trào xây dựng các mô hình học tập với nội dung, tiêu chí cụ thể đã có tác động mạnh mẽ đến việc học tập thường xuyên trong mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng. Chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng lên, góp phần nâng cao hiệu quả của phong trào xây dựng gia đình, làng bản, đơn vị văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Riêng việc triển khai thí điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập” giai đoạn 2021 - 2030, đầu năm 2021, Hội Khuyến học huyện Hướng Hóa đã triển khai tại 18 thôn, bản, trường học (của 4 xã, 1 thị trấn). Việc triển khai mô hình “Công dân học tập” đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Nhân dân về lợi ích, tầm quan trọng của công tác xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời; vai trò trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập được nâng lên…. Các địa phương trên địa bàn huyện Hướng Hóa cũng đã chú trọng xây dựng trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) để phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến kiến thức nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo cho người dân... Đến nay, huyện Hướng Hóa có 21 TTHTCĐ xã. Nhiều thôn, bản có nhà sinh hoạt cộng đồng là “cánh tay nối dài” của TTHTCĐ xã để người dân đến học tập, sinh hoạt…

Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Hướng Hóa Nguyễn Thị Lộc cho biết, để tiếp tục nỗ lực xây dựng XHHT, thời gian tới, Hội Khuyến học huyện Hướng Hóa sẽ tiếp tục thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg, ngày 8/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập…; tiếp tục củng cố, xây dựng và phát huy kết quả các mô hình học tập theo Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 44/2014/TTBGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã; triển khai xây dựng mô hình “Công dân học tập” theo đề án “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các đề án của Chính phủ, các văn bản của tỉnh, của huyện liên quan đến xây dựng XHHT; làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc đưa nội dung về xây dựng XHHT và xây dựng mô hình “Công dân học tập” vào nghị quyết của cấp ủy, kế hoạch công tác của chính quyền các cấp; tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng XHHT…; nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức đối với việc triển khai xây dựng mô hình “Công dân học tập”; cùng với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các TTHTCĐ nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức cho người dân, từ đó ứng dụng vào sản xuất, bảo vệ QP - AN, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống…

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Tạo tâm thế an toàn cho học sinh trở lại trường

Hoài Nam |

Cùng với mở cửa các nhà máy, phương tiện công cộng, cơ sở kinh doanh…, việc mở cửa lại trường học thu hút sự quan tâm của cả giáo viên, phụ huynh và học sinh. Đây cũng là một phần trong nhiều hoạt động nhằm dần mở cửa trở lại đất nước.

Học sinh Đà Nẵng trở lại trường từ 1/11

Lưu Hương |

TP. Đà Nẵng dự kiến từ ngày 1/11, học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 đi học trực tiếp; đến ngày 8/11 học sinh các khối lớp còn lại sẽ đến trường.

Chùm ảnh: Học sinh Đông Hà đến trường sau giãn cách xã hội phòng, chống COVID-19

Lê Trường |

Ngày 21/10/2021, học sinh các cấp học (trừ cấp mầm non và Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh) của 26 trường học trên địa bàn thành phố Đông Hà (Quảng Trị) đã trở lại trường học trực tiếp. 

Thành phố Đông Hà sẵn sàng đón học sinh trở lại trường

Tú Linh |

Từ ngày 21/10/2021, các cấp học (trừ cấp mầm non và Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh) của 26 trường học trên địa bàn TP. Đông Hà (Quảng Trị) tổ chức dạy học trực tiếp cho những lớp đầu và cuối cấp sau một thời gian tạm học trực tuyến do COVID-19. Các nhà trường đang tất bật chuẩn bị các điều kiện cho việc trở lại trường của thầy trò được an toàn.