Phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong điều kiện mới

PV |

Trong những năm gần đây, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) huyện Triệu Phong (Quảng Trị) thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục giữ gìn và phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong điều kiện mới. Hội đã tập hợp, đoàn kết, hướng dẫn hội viên kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch cùng các quan điểm sai trái, phản động; tham gia hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, các tệ nạn xã hội theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) của Đảng, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội và phổ biến, giáo dục pháp luật, đóng góp tích cực vào việc tham mưu các cấp ủy, chính quyền địa phương nắm bắt và đề xuất các biện pháp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; đồng thời tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp nảy sinh từ cơ sở; góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tuy gặp nhiều khó khăn do thiên tai, COVID- 19, song nhiệm kỳ qua, Hội CCB huyện đã tổ chức, động viên các CCB nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần tích cực thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và công tác xóa đói, giảm nghèo của địa phương; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện, giúp đỡ đồng bào, đồng chí gặp khó khăn, hoạn nạn. Với cách làm phong phú, đa dạng và hiệu quả, nhiều cán bộ, hội viên CCB đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững và làm giàu hợp pháp, đồng thời tích cực tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế của địa phương như: Đầu tư phát triển trang trại, chăn nuôi nông hộ, trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thuỷ sản, kinh doanh dịch vụ, sản xuất vật liệu xây dựng, mộc mỹ nghệ.

Hội CCB huyện Triệu Phong tham gia phòng, chống COVID-19 - Ảnh: T.L
Hội CCB huyện Triệu Phong tham gia phòng, chống COVID-19 - Ảnh: T.L

5 năm qua đã có 110 hội viên CCB đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Số hộ hội viên nghèo năm 2017 là 80 hộ (chiếm tỉ lệ 1,97%), giảm xuống còn 34 hộ (chiếm 0,8%) vào cuối năm 2021; số hộ khá, hộ giàu tăng 18,6% so với năm đầu nhiệm kỳ. Có 10/18 xã cơ bản xoá xong hộ nghèo trong CCB. Hội cũng đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt các chương trình, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do trung ương và địa phương phát động, như: “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông”; “Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống ma tuý, mại dâm”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” với phương châm “CCB nêu gương sáng, hiến kế, hiến công vì quê hương, đất nước”... được Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Với trách nhiệm và tình cảm của thế hệ đi trước, hội CCB các cấp đã cùng với các tổ chức đoàn, nhà trường làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng, xây dựng lý tưởng, hoài bão và lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, đồng thời luôn thể hiện vai trò gương mẫu của CCB đối với tuổi trẻ. Tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB; thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và địa phương.

Công tác xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hằng năm, qua phân tích chất lượng tổ chức cơ sở hội, 100% đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nội dung, phương thức hoạt động của các cấp hội có nhiều đổi mới, ngày càng hiệu quả và thiết thực hơn. Công tác vận động, tập hợp cựu quân nhân có nhiều tiến bộ. Trong nhiệm kỳ, Hội CCB huyện vinh dự được UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh; được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng 3 cờ thi đua xuất sắc, UBND tỉnh tặng 3 bằng khen, UBND huyện tặng cờ thi đua xuất sắc và nhiều giấy khen cho tập thể và cá nhân.

Những kết quả công tác và thành tích mà Hội CCB huyện đạt được trong thời gian qua là rất đáng trân trọng, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân. Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ qua và căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra, giai đoạn 2022- 2027, Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị Hội CCB huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đột phá các nội dung trọng tâm sau:

Một là, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; tập trung vận động CCB kiên quyết bảo vệ các thành quả của cách mạng, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, “phi chính trị hoá quân đội” của các thế lực thù địch, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo ổn định chính trị - xã hội, tạo ra môi trường tốt cho phát triển sản xuất, kinh doanh của Nhân dân.

Hai là, tập trung xây dựng tổ chức Hội CCB huyện trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB; gương mẫu trong các phong trào thi đua ở địa phương. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phối hợp chặt chẽ với các thành viên của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên tập hợp, phản ánh với các cấp uỷ, chính quyền ý kiến của CCB, của Nhân dân về những chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh...; nhạy bén phát hiện những vấn đề bất cập, hoặc mới phát sinh để kịp thời tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương, khắc phục những bức xúc trong các tầng lớp nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tích cực phối hợp với Đoàn Thanh niên giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ; truyền thụ kinh nghiệm, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, coi đó là một nhiệm vụ vẻ vang và là trách nhiệm, tình cảm của hội đối với thanh, thiếu niên..

Ba là, đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” gắn với chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đầu tư phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh của CCB nhằm góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững. Thực hiện thành công chỉ tiêu giảm nghèo; phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” làm cho công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác từ thiện, giúp đỡ đồng bào, đồng chí khó khăn trở thành một phong trào hành động sâu rộng, một nét đẹp của xã hội, góp phần cùng địa phương hoàn thành kế hoạch về đích xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng và phát triển quê hương

Hoài An |

5 năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Gio Linh (Quảng Trị) luôn chú trọng xây dựng tổ chức hội vững mạnh, toàn diện; giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn huyện… Cán bộ, hội viên CCB luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, tiên phong trong xây dựng và phát triển quê hương Gio Linh ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Quan tâm đưa sản phẩm chất lượng đến người tiêu dùng

Phan Việt Toàn |

Trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhu cầu về thực phẩm an toàn của người dân tăng cao. Nhằm tăng cường kết nối giao thương sản phẩm nông, lâm, thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, các cơ quan chức năng của tỉnh đã tăng cường giới thiệu các sản phẩm chứng nhận đạt chuẩn từ chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đến người tiêu dùng.

Phụ nữ Quảng Trị phát huy truyền thống vẻ vang, phẩm chất cao quý, năng động trong thời kỳ mới

PV |


Trải qua 91 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã giữ vững vai trò nòng cốt trong nhiều phong trào, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm phát huy mọi tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đáp ứng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Hội Phụ nữ Biên phòng Quảng Trị phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”

Văn Cần |

Dù chỉ chiếm một tỉ lệ khá khiêm tốn trong lực lượng, nhưng nữ cán bộ, chiến sỹ Biên phòng giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp vào thành tích chung của đơn vị là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.