Hội thảo phát huy giá trị “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”

Kăn Sương |

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Việt Nam 25/7 (1948 - 2023), sáng 24/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp Hội VHNT tỉnh tổ chức Hội thảo phát huy giá trị “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang tham dự. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam chủ trì hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ của tỉnh trong những năm qua vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước.

Đồng thời mong muốn, đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong sáng tạo trên mặt trận văn hóa, văn nghệ, vận dụng có hiệu quả giá trị “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” phù hợp với tình hình thực tiễn của Quảng Trị; sáng tạo, lao động, cống hiến, xây dựng nên những tác phẩm VHNT giá trị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang phát biểu tại Hội thảo phát huy giá trị “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”- Ảnh: K.S
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang phát biểu tại Hội thảo phát huy giá trị “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”- Ảnh: K.S

Qua đó, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương định hướng văn hóa, VHNT phát triển; khẳng định được những bước chuyển mình trước khó khăn, thách thức để xây dựng nền văn hóa, VHNT của tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Kế thừa những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá thế giới, thấm nhuần sâu sắc tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin, đúc kết những bài học từ thực tiễn đấu tranh cách mạng phong phú của Đảng, Đề cương Văn hoá Việt Nam năm 1943 đã khẳng định tầm vóc, tỏa sáng giá trị cốt lõi của một văn kiện; tầm cương lĩnh; cho thấy tầm nhìn xa, tư duy chiến lược và quyết sách sáng suốt của Đảng về vai trò to lớn của văn hóa trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng đất nước; trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Các đại biểu tham dự hội thảo - Ảnh: K.S
Các đại biểu tham dự hội thảo - Ảnh: K.S

Với những ý nghĩa trên, tại hội thảo, các đại biểu ôn lại truyền thống 75 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam 25/7; tập trung thảo luận, làm sâu sắc hơn các vấn đề: đánh giá khái quát giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương Văn hóa Việt Nam; việc kế thừa và phát huy tinh thần của đề cương qua các văn kiện của Đảng trong 80 năm qua; những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc mà Quảng Trị đã và đang gặp phải.

Phân tích, đánh giá thực trạng công tác lãnh đạo, quản lý văn hóa văn nghệ và của địa phương hiện nay. Trao đổi những kinh nghiệm, đề ra những giải pháp thiết thực để phát huy vai trò của các cơ quan quản lý văn hóa, đội ngũ cán bộ tuyên giáo, cán bộ phụ trách văn hóa, các văn nghệ sĩ tỉnh nhằm xây dựng văn hóa, con người Quảng Trị đáp ứng yêu cầu của thời đại mới.

Phân tích, đánh giá sự phát triển của văn học nghệ thuật Quảng Trị dưới ánh sáng của đề cương cũng như vấn đề phát triển đội ngũ và trách nhiệm của văn nghệ sĩ tỉnh nhà trước yêu cầu của thời kỳ hội nhập và phát triển hiện nay.

Kết luận hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam nhấn mạnh: Bên cạnh khẳng định những kết quả đạt được, hội thảo thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, thách thức trong công tác văn hóa, văn nghệ hiện nay của tỉnh; phân tích, đề xuất các giải pháp tiếp tục nghiên cứu, kế thừa và phát triển các quan điểm của đề cương vào thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Trị hiện nay.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam kết luận tại hội thảo - Ảnh: K.S
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam kết luận tại hội thảo - Ảnh: K.S

Trong đó, nhiều ý kiến đề cập đến các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh. Phát huy những phẩm chất tốt đẹp của con người Quảng Trị trong thời kỳ mới, phát huy sức mạnh “mềm” của văn hóa và con người Quảng Trị trong xây dựng quê hương.

Khẳng định việc vận dụng, phát huy giá trị Đề cương về văn hóa Việt Nam phải gắn với việc thực hiện nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về văn hóa - văn nghệ, đặc biệt là quan điểm của Đại hội Đảng lần thứ XIII về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc diễn ra vào ngày 24/11/2021. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng, với những cách làm mới, sáng tạo của Hội VHNT Quảng Trị và Tạp chí Cửa Việt thời gian gần đây, hy vọng “ngôi nhà” chung của giới văn nghệ sĩ luôn là nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị văn hóa của miền quê và con người Quảng Trị. Thông qua hội thảo, đội ngũ văn nghệ sĩ sẽ nâng cao năng lực sáng tạo, sáng tác nhiều tác phẩm VHNT có giá trị xứng đáng với bề dày truyền thống của quê hương.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Thống nhất nội dung hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê

Thanh Hải |

Ngày 19/7, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị - Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức hội nghị bàn và thống nhất một số nội dung chuẩn bị hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê 29/10 (1923-2023). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam dự hội nghị.

Hội thảo chuyên đề Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Quảng Trị

Ngọc Trang |

Ngày 14/7, tại TP. Đông Hà, Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội thảo chuyên đề Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Quảng Trị.

Hội thảo phát triển hệ thống logistics nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh nông sản Việt Nam

Hải An |

Ngày 24/6, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội thảo trực tuyến “Phát triển hệ thống logistics nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh nông sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Hội thảo đảm bảo an toàn thực phẩm nước uống đóng chai

Hoài Nam – Thái Dương |

Trong 2 ngày 10, 11/5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho đối tượng sản xuất nước uống đóng chai trên địa bàn toàn tỉnh.