Triệu Phong phấn đấu giải quyết thủ tục hành chính nhanh nhất cho cá nhân, tổ chức

Nguyễn Vinh |

Thời gian qua, công tác chỉ đạo, điều hành về công tác cải cách hành chính ở huyện Triệu Phong (Quảng Trị) được tích cực triển khai. Theo đó, UBND huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính. Đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong huyện cũng như đội ngũ công chức, viên chức tích cực tham gia công tác tuyên truyền cải cách hành chính; tạo điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực góp ý, tham gia, giám sát cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện cải cách hành chính. Nhờ đó, từ đầu năm 2021 đến nay, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn không tiếp lượt công dân nào đến khiếu nại kết quả giải quyết thủ tục hành chính.


Để đạt được kết quả đó, căn cứ kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh năm 2021, ngày 25/1/2021, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 239 về kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện Triệu Phong năm 2021. Đồng thời phối hợp với đoàn kiểm tra của tỉnh tổ chức kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” UBND huyện và UBND các xã Triệu Giang, Triệu Lăng và thị trấn Ái Tử. Thực hiện tốt Dự án Dân chấm điểm bằng việc nhập thông tin hồ sơ làm TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả qua website “một cửa” điện tử.

Thực hiện nghiêm túc quy trình tiếp nhận, chuyển và giải quyết hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” đảm bảo thời gian, thủ tục giải quyết nhanh chóng, thuận tiện, hạn chế thời gian đi lại và tránh phiền hà cho tổ chức, công dân. Kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại nhiều cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND một số xã để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm giúp các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” xã Triệu Đại thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân - Ảnh: CẢNH THU
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” xã Triệu Đại thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân - Ảnh: CẢNH THU

Cùng với đó, chính thức triển khai việc thu phí, lệ phí tập trung bằng biên lai điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện từ ngày 12/7/2021. Bố trí cán bộ văn phòng đăng ký đất đai trực tiếp tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực đất đai do cấp tỉnh xử lý từ ngày 1/9/2021. Thực hiện niêm yết công khai danh sách, quy trình, thời gian, mẫu đơn, mẫu tờ khai và lệ phí giải quyết TTHC đúng quy định. Nâng cao chất lượng, đẩy mạnh công tác nhập hồ sơ ứng dụng phần mềm “một cửa” điện tử tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn; thực hiện đầy đủ việc tiếp nhận và giải quyết TTHC mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

9 tháng đầu năm 2021, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện tiếp nhận 4.447 hồ sơ trên các lĩnh vực theo quy định, trong đó giải quyết trước hạn 4.040 hồ sơ, đúng hạn 47 hồ sơ, quá hạn 154 hồ sơ, đang giải quyết 206 hồ sơ. Hồ sơ trễ hạn chủ yếu trên lĩnh vực đất đai do vướng quy hoạch hoặc đợi bổ sung, sửa đổi để phù hợp với tình hình thực tế và các quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, ngày 22/9/2020, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 3071 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước huyện Triệu Phong năm 2021 và giai đoạn 2021- 2025. Theo đó, UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn người dân tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

Kết quả trong 9 tháng đầu năm 2021, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn giải quyết 17.854 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên tổng số 31.265 hồ sơ TTHC tiếp nhận giải quyết, chiếm 57,1%. Hơn 87% cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện phát sinh hồ sơ trả qua dịch vụ bưu chính công ích với trên 1.000 hồ sơ TTHC mức độ 2. Tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả việc ứng dụng chữ ký số, việc gửi, nhận văn bản điện tử thông qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn huyện những tháng đầu năm 2021 còn một số hạn chế, khó khăn như sự tham gia của công dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn hạn chế. Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tại một số địa phương chưa nhiều. UBND huyện Triệu Phong đề nghị Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh sớm có giải pháp hỗ trợ một số đơn vị, địa phương nâng cấp, mở rộng nơi làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” vì hiện nay còn chật hẹp.

Hiện cán bộ làm đầu mối kiểm soát TTHC cấp xã, cấp huyện được hưởng phụ cấp công việc nhưng công chức làm công tác tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” chưa được hưởng phụ cấp, trong khi đó ngoài việc thực hiện công tác tiếp nhận, tham mưu giải quyết, trả kết quả, vào sổ theo dõi TTHC còn phải cập nhật hồ sơ vào phần mềm “một cửa” điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, tuyên truyền cho người dân, tổ chức thực hiện dịch vụ bưu chính công ích nên khối lượng công việc rất lớn phải làm thêm giờ mới đảm bảo yêu cầu công việc.

Do đó, đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm xem xét giải quyết chế độ phụ cấp để động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ, công chức này hoàn thành tốt công việc được giao. Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng các bài viết, hình ảnh, phóng sự tuyên truyền về giải quyết TTHC mức độ cao và tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên các cơ quan thông tin đại chúng để người dân biết thực hiện.

Về nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2021, UBND huyện Triệu Phong sẽ triển khai các nội dung về CCHC sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về công tác CCHC nhà nước giai đoạn 2021- 2030. Tiếp tục triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông; nâng cao chất lượng, đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tiếp tục điều chỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng, ban chuyên môn theo Nghị định số 108 ngày 14/9/2020 của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương. Tiếp tục thực hiện các nội dung phân cấp quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền theo Nghị quyết số 99 ngày 24/6/2020 của Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh. Tiếp tục tổ chức thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ và chấp hành các quy định của nhà nước về công chức, công vụ để công tác CCHC, giải quyết TTHC đạt kết quả cao nhất.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục

Phương Minh |

Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã thảo luận, thống nhất ban hành một số nghị quyết về kinh tế - xã hội, trong đó có Nghị quyết đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025. Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục trong chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị, là một trong những đột phá để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; được tiến hành đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn và sự phát triển của địa phương; phấn đấu đến năm 2025 Quảng Trị trở thành tỉnh năng động về môi trường đầu tư và kinh doanh.

Lượng người làm thủ tục hành chính liên quan xuất nhập cảnh tăng đột biến

Nhã Uyên |

Sau hơn 1 tháng tạm ngừng hoạt động để phòng chống COVID-19, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Trị đã mở cửa trở lại để tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân từ ngày 11/10/2021.

Công an tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính

Diệu Thúy |

Thời gian qua, Công an tỉnh Quảng Trị triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt phiền hà, rút ngắn thời gian cho người dân và các cơ quan, doanh nghiệp khi đến giải quyết các thủ tục hành chính. Việc đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính đã tạo được niềm tin, sự đồng thuận từ phía người dân, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của ngành.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoạt động trực tiếp trở lại

PV |

Thực hiện quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị về viêc̣ điều chỉnh các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Đông Hà, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị mở cửa tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp trở lại bắt đầu từ 07h00 thứ Năm, ngày 07/10/2021.