Quan tâm phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số

Kô Kăn Sương |

Thời gian qua, công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số (DTTS) được cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh chú trọng. Bằng việc triển khai thực hiện những chủ trương, giải pháp sát đúng, hiệu quả, cách làm mới phù hợp với tình hình thực tiễn nên công tác này đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nhờ đó đã phát huy được vai trò của đảng viên trong việc tập hợp quần chúng ở cơ sở, làm cầu nối đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân vùng đồng bào DTTS thuận lợi hơn; góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN địa phương.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 7/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị “về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới”, kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy Đakrông thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, những năm gần đây, công tác phát triển đảng viên là người DTTS ở huyện Đakrông luôn được cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp quan tâm, tích cực thực hiện. Nhờ vậy, đảng viên là người DTTS không ngừng được nâng lên về số lượng cũng như chất lượng.

Đảng viên trẻ ở thôn A Sau, xã Lìa, sử dụng smartphone để tuyên truyền, vận động người dân địa phương tham gia xây dựng đời sống mới -Ảnh: K.S
Đảng viên trẻ ở thôn A Sau, xã Lìa, sử dụng smartphone để tuyên truyền, vận động người dân địa phương tham gia xây dựng đời sống mới -Ảnh: K.S

Cụ thể, năm 2020 toàn huyện kết nạp được 39 đảng viên, trong đó có 18 đảng viên là người DTTS; năm 2021 kết nạp được 92 đảng viên, trong đó có 51 đảng viên là người DTTS; 9 tháng năm 2022 kết nạp được 47 đảng viên, trong đó có 23 đảng viên là người DTTS. Các đảng viên sau khi kết nạp đã phát huy tính gương mẫu đi đầu, đóng góp thiết thực vào các hoạt động thi đua yêu nước ở địa phương.

Bí thư Huyện ủy Đakrông Nguyễn Trí Tuân cho biết: “Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện tiếp tục xác định công tác phát triển đảng viên, trong đó có đảng viên người DTTS là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên. Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của trung ương, Tỉnh ủy về công tác phát triển đảng viên, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức cho từng đảng viên, cấp ủy đảng, chính quyền và quần chúng nhân dân đối với công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới.

Chủ động rà soát, đánh giá công tác tạo nguồn, xây dựng nghị quyết chuyên đề, trên cơ sở đó đề ra chủ trương, kế hoạch, giải pháp sát tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, đặc biệt là đảng viên người DTTS”.

Hiện nay, đồng bào DTTS ở Quảng Trị tập trung chủ yếu ở 2 huyện Đakrông và Hướng Hóa. Khó khăn trong phát triển đảng viên nói chung, đảng viên là người DTTS nói riêng ở các địa phương này là thanh niên đủ điều kiện để xem xét kết nạp đảng đi học và làm việc xa, số thanh niên ở lại địa phương đa số trình độ chưa đảm bảo theo quy định, vi phạm chính sách dân số, tảo hôn, một số nhận thức còn hạn chế, chưa có nguyện vọng để phấn đấu kết nạp vào Đảng...

Xác định công tác phát triển đảng viên, đặc biệt phát triển đảng viên người DTTS là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, Tỉnh ủy đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, tập trung lãnh đạo cấp ủy các cấp chú trọng tạo nguồn, phát triển đảng viên là người DTTS.

Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch, chương trình và các giải pháp phát triển đảng viên phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương để thu hút quần chúng ưu tú vào Đảng, nhất là tích cực bồi dưỡng, kết nạp đảng đối với những quần chúng ưu tú là người DTTS; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có những giải pháp tích cực nhằm phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên vùng DTTS như: thực hiện chủ trương đưa đảng viên là sĩ quan bộ đội biên phòng về sinh hoạt chi bộ thôn bản; tăng cường sĩ quan là bộ đội biên phòng về làm phó bí thư đảng ủy các xã biên giới; giới thiệu đảng viên là cán bộ xã về sinh hoạt tại chi bộ thôn bản để củng cố chi bộ và phát triển đảng viên, khắc phục tình trạng chi bộ sinh hoạt ghép, “tái trắng” đảng viên, “tái trắng” chi bộ...

Với sự tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác phát triển đảng viên là người DTTS trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực. Số lượng đảng viên được kết nạp những năm qua đều đạt và vượt chỉ tiêu, góp phần giảm nhanh số lượng chi bộ sinh hoạt ghép, chất lượng đảng viên kết nạp ngày càng được nâng lên; nâng cao sức mạnh, sự đoàn kết của các dân tộc; phát huy vai trò của lực lượng cốt cán người DTTS trong công tác vận động quần chúng vùng đồng bào DTTS.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 48.697 đảng viên, trong đó có 3.745 đảng viên là người DTTS. Riêng trong 9 tháng năm 2022, toàn tỉnh kết nạp được 722 đảng viên, trong đó đảng viên là người DTTS có 62 người (54 đảng viên là người Vân Kiều, 8 đảng viên là người Tà Ôi, Pa Kô).

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng cho biết: “Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đảng viên là người DTTS, thời gian tới cần thực hiện tốt một số giải pháp sau: nâng cao nhận thức cho cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên là người DTTS ở cơ sở trong thời kỳ mới, làm cho cán bộ, đảng viên và cấp ủy đảng ở cơ sở có đồng bào DTTS sinh sống nhận thức rõ quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển đảng viên, thấy rõ kết nạp đảng viên người DTTS là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, làm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác vận động quần chúng và công tác xây dựng các đoàn thể vững mạnh toàn diện; đồng thời tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao trình độ dân trí cho quần chúng là đồng bào DTTS nhằm tạo nguồn kết nạp đảng hiện nay.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên là người DTTS phải luôn bảo đảm đúng tiêu chuẩn, đúng nguyên tắc, đúng quy trình và quản lý tốt đảng viên ở các thôn, bản. Các cấp ủy, tổ chức đảng làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác phát triển đảng viên. Thực hiện tốt các chính sách xã hội đối với vùng đồng bào DTTS trong phát triển kinh tế để thu hút nguồn lao động trẻ tại địa phương”.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị

Nguyễn Hoàn |

Xác định công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là một nhiệm vụ quan trọng, trong những năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai nhiều hoạt động thông tin đối ngoại ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số

Lệ Như |

Thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS), trong đó có chính sách hỗ trợ nhà ở cho người dân. Với hàng ngàn ngôi nhà được xây dựng từ sự hỗ trợ của các cấp, ngành đã giúp cho đồng bào vùng cao có nơi ở ổn định, yên tâm lao động, sản xuất để cải và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Mai Lâm |

Thực hiện Quyết định 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, trong giai đoạn 1 (2021 - 2025) kế hoạch ngân sách trung ương bố trí cho tỉnh Quảng Trị gần 1.479 tỉ đồng để thực hiện 6 dự án: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư những nơi cần thiết; Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống vùng đồng bào DTTS và miền núi, các đơn vị sự nghiệp công lĩnh vực dân tộc; Phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch; Truyền thông, tuyên truyền vận động trong vùng đồng bào DTTS, miền núi. Kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình.

Đưa văn hoá của đồng bào Vân Kiều- Pa Kô vào trường học

Bảo Phú |

Nhằm góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị tinh thần, tinh hoa văn hóa của người đồng bào dân tộc Vân Kiều - Pa Kô, vừa qua Trường THCS Thuận, xã Thuận (Hướng Hóa, Quảng Trị) đã tổ chức buổi ngoại khóa tìm hiểu về những làn điệu dân ca, múa cồng chiêng cho các em học sinh.