Tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu 4 đoàn kết, xung kích, sáng tạo, thi đua cống hiến, lập công, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ"

PV |

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “...Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên”… Với niềm vinh dự, tự hào được học tập, công tác trên quê hương Bác Hồ kính yêu, trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 có sự chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng.


Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác thanh niên được nâng lên. Công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện đoàn viên thanh niên có bước tiến bộ vượt bậc. Tuyệt đại đa số cán bộ, đoàn viên thanh niên có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, tuổi trẻ LLVT Quân khu 4 luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, Nhân dân; xung kích, đi đầu thực hiện nhiệm vụ, nhất là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, cháy rừng, COVID-19...

Phong trào thanh niên có nhiều chuyển biến tiến bộ, luôn bám sát tình hình thực tiễn, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; triển khai toàn diện, đồng bộ, tích cực đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động, nhất là trong điều kiện tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng khoa học công nghệ 4.0 và đại dịch COVID-19. Chất lượng, hiệu quả từng bước được nâng lên, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu 4.

Đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang Quân khu 4 giúp dân thu hoạch lúa chạy lụt - Ảnh: PHÙNG NGỌC THĂNG
Đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang Quân khu 4 giúp dân thu hoạch lúa chạy lụt - Ảnh: PHÙNG NGỌC THĂNG

Để có được kết quả đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cấp ủy, người chỉ huy các cấp trong toàn quân khu thường xuyên quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị và của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về công tác thanh niên, bám sát yêu cầu nhiệm vụ của LLVT Quân khu để xây dựng và tổ chức thực hiện thắng lợi các chương trình hoạt động, phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tuổi trẻ LLVT Quân khu 4 xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Bác, luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trong các phong trào thi đua, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh..., góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy các cấp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về mục tiêu, lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống vẻ vang của Đảng, dân tộc, Quân đội, LLVT Quân khu và của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xây dựng niềm tin và bồi dưỡng kinh nghiệm chiến đấu, có kiến thức tổng hợp và chuyên sâu; năng động, sáng tạo, tự lực, tự rèn, thích ứng nhanh với thực tiễn; có phẩm chất đạo đức, lối sống trung thực, lành mạnh, đoàn kết; có ý thức tổ chức kỷ luật cao… thực sự tiêu biểu cho phẩm chất, bản lĩnh, trí tuệ của thanh niên Việt Nam.

Quá trình giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy các cấp luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng để tuổi trẻ LLVT Quân khu được rèn luyện trong thực tiễn, xung kích trên các lĩnh vực, các mặt công tác, nhất là việc mới, việc khó. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Cùng với thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ toàn quân, toàn quốc, tuổi trẻ LLVT Quân khu 4 luôn nở rộ những mô hình, việc làm sáng tạo, đột phá tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng.

Tiêu biểu như các phong trào, hành động: “Đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, ở đâu Nhân dân cần, ở đâu có khó khăn, ở đó có bộ đội”, “Chống dịch như chống giặc”, “Vì Nhân dân quên mình”, “Mệnh lệnh từ trái”, “Phía trước là Nhân dân”, “Không nói không, không nói khó, việc gian khó càng tỏ rõ quyết tâm”… Thực hiện các phong trào, hành động cách mạng tuổi trẻ LLVT Quân khu 4 luôn đi đầu trong học tập, làm chủ khoa học, công nghệ, vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, tiên phong trong lĩnh vực sáng kiến cải tiến kỹ thuật… Chủ động đấu tranh với biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các tác động tiêu cực, tệ nạn xã hội, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy các cấp luôn nhận thức sâu sắc, công tác xây dựng đoàn là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước, từ đó đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thường xuyên chăm lo, tạo điều kiện cho tổ chức đoàn hoạt động. Quan tâm giải quyết những nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh niên. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Từ năm 2017 đến năm 2022, các tổ chức đoàn trong LLVT Quân khu 4 đã tích cực giáo dục, bồi dưỡng, lựa chọn giới thiệu 7.110 đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng, trong đó, có 3.669 đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy các cấp thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp hoạt động giữa tuổi trẻ LLVT Quân khu 4 với đoàn viên thanh niên các địa phương trên địa bàn đóng quân, làm tốt công tác dân vận, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; củng cố quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết “máu thịt” quân dân và củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị để tuổi trẻ LLVT Quân khu 4 tích cực tham gia thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng với nước bạn Lào. Với kết quả đó, tuổi trẻ LLVT Quân khu 4 đã góp phần tô thắm truyền thống Quân đội anh hùng và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

Thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra những yêu cầu cao hơn. Mặt trái kinh tế thị trường cùng với sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động tác động không nhỏ đến nhận thức, tư tưởng, niềm tin và hành động của tuổi trẻ. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, đưa công tác đoàn và phong trào thanh niên trong LLVT Quân khu 4 đi vào chiều sâu, vững chắc, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng, hướng dẫn về công tác thanh niên; nghị quyết, chương trình hành động Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đoàn Quân đội lần thứ XI, Đại hội Đoàn Quân khu lần thứ X, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, đạo đức lối sống, xây dựng bản lĩnh chính trị, niềm tin lý tưởng cách mạng; vận động đoàn viên thanh niên xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Thực hiện tốt một tập trung: “Nắm quản lý tư tưởng, kỷ luật; nâng cao kỹ năng hoạt động của đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên” và hai khâu đột phá: “Xung kích, sáng tạo huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao; xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh”; “Gương mẫu đoàn kết, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, an toàn quân đội và an toàn giao thông”; xây dựng hình mẫu tuổi trẻ LLVT Quân khu 4 theo tiêu chí “Trung hiếu - dấn thân - tinh thông - khát vọng”...

Chăm lo xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phối hợp với tổ chức đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa; tăng cường các hoạt động giao lưu, đối ngoại quốc phòng của tuổi trẻ, góp phần xây dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc trên địa bàn 6 tỉnh Bắc miền Trung.

Đoàn viên thanh niên là lực lượng chủ yếu, trực tiếp, xung kích đi đầu trong thực hiện mọi nhiệm vụ ở đơn vị cơ sở. Sức mạnh tổng hợp, kết quả hoàn thành nhiệm vụ của LLVT Quân khu có liên quan trực tiếp đến chất lượng và khả năng tập hợp, bồi dưỡng, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm, chăm lo để tuổi trẻ LLVT Quân khu tự hào truyền thống, vững vàng tiếp bước cha anh, tích cực rèn đức, luyện tài, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, thi đua cống hiến, lập công, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Biện pháp hạn chế ngộ độc thuốc cỏ trên lúa

Lê Thị Hiền Lương |

Vụ Hè Thu 2022, toàn huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) gieo cấy hơn 3.000 ha lúa, đến nay cơ bản hoàn thành. Hiện cây lúa đang ở giai đoạn mạ đến đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển khá tốt, các địa phương tập trung dặm tỉa và bón phân thúc.

Sau lúa mỳ, giá gạo có thể sẽ tăng vọt trên toàn cầu

Thùy Dương |

Giá nhiều loại lương thực, thực phẩm đã tăng trong vài tháng qua. Gạo - một loại lương thực chính ở phần lớn châu Á - có thể là mặt hàng tiếp theo tăng giá.

Khẩn trương sản xuất lúa vụ hè thu

Lê An |

Theo kế hoạch, vụ hè thu năm nay toàn tỉnh sẽ gieo cấy khoảng 22.300 ha lúa. Hiện tại, ngành nông nghiệp và các địa phương đang đồng hành với nông dân trong việc huy động tối đa nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ gieo cấy theo đúng khung lịch thời vụ.

Nghề gặt lúa thuê

Trần Tuyền |

Hơn chục năm về trước, mỗi khi đến mùa vụ, nông dân tại các miền quê trên địa bàn tỉnh tập trung sức người để gặt, tuốt lúa. Việc sản xuất nông nghiệp thủ công vừa tốn kém chi phí, thời gian nhưng hiệu quả kinh tế mang lại không cao. Khoảng 10 năm trở lại đây, nhiều nông dân đã mạnh dạn mua sắm máy gặt đập liên hợp phục vụ sản xuất. Nghề gặt lúa thuê cũng ra đời và phát triển từ đó đến nay.