Quan tâm thu hút, trọng dụng nhân tài người đồng bào dân tộc thiểu số

Khánh Ngọc |

Huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) có 21 xã, thị trấn với dân số 96.120 người; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) 48.669 người, chiếm 50,6% dân số toàn huyện. 

Trong những năm qua, công tác phát hiện, tìm kiếm, thu hút, trọng dụng nhân tài, trong đó có người DTTS luôn được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện quan tâm, thực hiện. Nhờ vậy, tỉ lệ người DTTS tham gia công tác trong hệ thống chính trị và được bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng cao; công tác quy hoạch cán bộ người DTTS được chú trọng, đảm bảo yêu cầu về tỉ lệ và cơ cấu; công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển cán bộ đảm bảo theo quy định, góp phần tích cực trong việc tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý người DTTS có chất lượng.

Thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức người DTTS, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Hướng Hóa chú trọng phát hiện nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, triển vọng đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo quản lý. Hằng năm, UBND huyện xây dựng thông báo tuyển dụng công chức, viên chức theo văn bản thống nhất của Sở Nội vụ, có xác định tỉ lệ người DTTS được tham gia dự tuyển; quan tâm, phối hợp, có trách nhiệm tuyển dụng nhằm giải quyết việc làm đối với người học theo chế độ cử tuyển trên cơ sở số người làm việc được giao, định mức quy định. Đến nay, cán bộ, công chức, viên chức người DTTS huyện Hướng Hóa có 476 người (chiếm 17,91%); gồm: 8 cán bộ, công chức; 275 viên chức; 193 cán bộ, công chức cấp xã.

Trình độ, năng lực của cán bộ, công chức xã Lìa, huyện Hướng Hóa từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Ảnh: N.T.H
Trình độ, năng lực của cán bộ, công chức xã Lìa, huyện Hướng Hóa từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Ảnh: N.T.H
Trong quá trình chỉ đạo công tác quy hoạch cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa luôn quan tâm đến cán bộ nữ, cán bộ người DTTS. Tỉ lệ cán bộ người DTTS trong quy hoạch phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, lĩnh vực.

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức người DTTS giữ chức danh lãnh đạo, quản lý tính từ cấp trưởng, cấp phó trở lên trên địa bàn huyện Hướng Hóa 437 người; trong đó cán bộ, công chức, viên chức người DTTS giữ chức danh lãnh đạo, quản lý 128 người, chiếm 29,3% tổng số cán bộ, công chức, viên chức giữ chức danh lãnh đạo, quản lý.

Về chính sách đào tạo, bồi dưỡng người DTTS, huyện Hướng Hóa đã cử cán bộ, công chức, viên chức người DTTS tham gia các lớp đào tạo trình độ đại học đối với cán bộ, công chức cấp xã; đào tạo trung cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, kỹ năng giám sát đầu tư cộng đồng, kỹ năng giao tiếp, đạo đức công vụ...

Trong đó tập trung chủ yếu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức cấp xã người DTTS theo Nghị quyết số 09/2018/NQHĐND của HĐND tỉnh. Từ đó, trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và quản lý nhà nước, các kỹ năng giao tiếp, ứng xử, đạo đức công vụ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét, khả năng hiểu biết và thực thi công vụ từng bước đáp ứng với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện công tác cán bộ người DTTS vẫn còn một số hạn chế, như năng lực của đội ngũ cán bộ người DTTS chưa đồng đều, có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; tỉ lệ cán bộ người DTTS giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý còn ít.

Một số cơ quan, đơn vị cấp tỉnh chưa có cán bộ, công chức người DTTS; chưa có cơ chế tuyển dụng riêng công chức, viên chức người DTTS, ảnh hưởng đến nguồn cán bộ kế cận; việc sắp xếp, bố trí công tác cho sinh viên hệ cử tuyển chưa kịp thời, có mặt còn bị động.

Hiện tại, trên địa bàn huyện Hướng Hóa có 22 người học theo chế độ cử tuyển tốt nghiệp ra trường chưa được tuyển dụng, bố trí việc làm.

Phần lớn các trường hợp chưa được tuyển dụng, bố trí đã tốt nghiệp từ lâu và cũng đã được ưu tiên tham gia các kỳ thi tuyển, xét tuyển nhưng không trúng tuyển; nhiều trường hợp đến nay không còn đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí việc làm dự tuyển. Bên cạnh đó, có nhiều trường hợp sau khi tốt nghiệp ra trường nhưng không có vị trí việc làm hoặc biên chế để thực hiện tuyển dụng, bố trí.

Công tác quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người DTTS mặc dù đã được quan tâm, nhưng quá trình đào tạo, bồi dưỡng để đưa vào bố trí, sử dụng vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là cán bộ cấp xã về trình độ chuyên môn còn thấp, chưa đạt chuẩn theo quy định, đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quy hoạch cán bộ người DTTS.

Cán bộ, công chức, viên chức người DTTS có vai trò rất quan trọng trong hệ thống chính trị vùng DTTS, là hạt nhân tiêu biểu trong việc phát huy trí tuệ, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, trực tiếp tổ chức góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào đời sống của đồng bào các dân tộc.

Để xây dựng chính quyền cấp cơ sở vùng DTTS vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thời gian tới huyện Hướng Hóa chú trọng đẩy mạnh thực hiện các chính sách công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS, đặc biệt là quan tâm đến thực hiện chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài người DTTS.

Đồng thời, có chính sách riêng trong đào tạo, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS để nâng cao số lượng cũng như chất lượng người DTTS vào làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Quan tâm quy hoạch sử dụng, bố trí các vị trí lãnh đạo quản lý đối với người DTTS của các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Quan tâm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới

Ngọc Trang |

Thời gian qua, huyện Đakrông (Quảng Trị) tích cực triển khai thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) vùng biên giới bằng nhiều giải pháp đồng bộ và đạt được những kết quả tích cực. 

Quan tâm đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số

Võ Thái Hòa |

Trong thời gian qua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) người DTTS trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có những bước trưởng thành về mọi mặt và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, xây dựng phát triển bền vững KT-XH, chính trị ở vùng đồng bào DTTS và miền núi, phát huy sức mạnh đoàn kết để thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Bảo đảm điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, học tập cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số

H.L |

Đây là nội dung tại Công điện 1385/CĐTTg ngày 20/12/2023 về tăng cường, bảo đảm các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và học tập cho trẻ em mầm non, học sinh nội trú, bán trú, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Hướng Hóa

Nguyễn Đình Phục |

Nhiều năm qua, những người có uy tín trên địa bàn huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã phát huy vai trò của mình trong công tác vận động, tuyên truyền Nhân dân tham gia các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước. Hoạt động của những người có uy tín đã góp phần cùng chính quyền và Nhân dân làm thay đổi bộ mặt nông thôn và đời sống của người dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.