Kinh tế Quảng Trị khởi sắc trong năm 2019

Tân Nguyên |

Năm 2019, tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Trị đạt được những kết quả hết sức quan trọng. Hoàn thành 24/24 chỉ tiêu kinh tế- xã hội chủ yếu đã đề ra, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Tăng trưởng GDP đạt trên 7,72%. Thu ngân sách đạt trên 3.000 tỉ đồng, thu nhập bình quân đầu người 49,5 triệu đồng/người/năm…

Những kết quả đạt được năm 2019 đánh dấu sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, là “điều kiện cần” để đặt ra mục tiêu về đích toàn diện, tạo đà bứt phá trong năm 2020. Trên cơ sở đánh giá, phân tích toàn diện, thấu đáo những thành tựu và tồn tại, hạn chế Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã thống nhất đề ra các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 là phải có bước phát triển toàn diện và cao hơn năm 2019. Trong đó tốc độ tăng trưởng (GRDP) phấn đấu trên 8,5%, trong đó nông-lâm-ngư nghiệp tăng trên 4,5%; công nghiệp- xây dựng tăng trên 14%; dịch vụ tăng trên 7%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt khoảng 28.000 tỉ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.400 tỉ đồng, trong đó thu nội địa 2.850- 2.950 tỉ đồng, thu xuất nhập khẩu 450 tỉ đồng. GRDP bình quân đầu người đạt 55-58 triệu đồng.

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, nhiệm vụ và trọng trách nặng nề thuộc về UBND tỉnh và các ngành, địa phương. UBND tỉnh kịp thời ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh trong đó đề ra các nhiệm vụ giải pháp quản lí, điều hành và tổ chức thực hiện. Trước hết là khẩn trương triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp điều hành của Chính phủ về tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Đẩy mạnh việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với tăng chất lượng, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có tiềm năng, lợi thế như năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến gỗ và nông, lâm, thủy, hải sản; công nghiệp siliccat, các ngành sản xuất sử dụng nhiều lao động.
 
 Xuất khẩu gỗ dăm qua cảng Cửa Việt​

Tiếp tục tổ chức thực hiện 3 đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020. Tăng cường huy động và quản lí, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế trong nước. Cơ cấu lại đầu tư công theo hướng tập trung hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia các dự án trọng điểm. Kiên quyết hiện thực hóa các công trình, dự án đã được lựa chọn trong dịp kỉ niệm 30 năm lập lại tỉnh. Tập trung tối đa lồng ghép nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương, vốn ODA để đầu tư hoàn thiện các công trình hạ tầng tại Khu kinh tế Đông Nam. Tích cực trong công tác xúc tiến thu hút đầu tư; tìm kiếm lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược trên cơ sở đảm bảo chấp hành đúng các quy định của pháp luật, xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm; đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư và nhân dân trong vùng dự án. Đa dạng hóa các hình thức huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội, khuyến khích đầu tư tư nhân, đầu tư theo hình thức đối tác công-tư (PPP). Thu hút có chọn lọc và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Tập trung tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh thu hút, quản lí và sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, nhất là phải bố trí hợp lí cân đối vốn đối ứng ODA; tích cực vận động sự hỗ trợ giúp đỡ của các tổ chức phi chính phủ (NGO).

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh phát triển doanh nghiệp. Phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công và Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh. Đẩy nhanh đề án xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chính thống; xây dựng, vận hành hiệu quả cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp; chia sẻ thông tin hỗ trợ doanh nghiệp trên các mạng xã hội. Khuyến khích khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển mạnh kinh tế tư nhân. Triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong đó có đề án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021. Quan tâm hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân; duy trì đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác tham vấn doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia vào góp ý chính sách, pháp luật có liên quan.

Tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của trung ương để huy động và triển khai thực hiện các dự án ODA và nguồn vốn vay do các bộ, ngành trung ương quản lí để đầu tư xây dựng các dự án quan trọng của tỉnh. Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phát triển mới doanh nghiệp. Hỗ trợ, tạo điều kiện để các nhà đầu tư tổ chức triển khai thực hiện các dự án đúng tiến độ. Quản lí tốt nguồn lực phát triển, khai thác và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên hợp lí, chú trọng công tác bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển kinh tế xanh và bền vững. Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch (quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch rừng, quy hoạch khoáng sản); quản lí chặt chẽ, sử dụng hợp lí, tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên đất, rừng, nước, khoáng sản. Đẩy mạnh việc kiểm tra, thanh tra, kiên quyết xử lí nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về quản lí đất đai, khai thác khoáng sản.

Đặc biệt là cơ cấu lại nền kinh tế một cách toàn diện thực chất hiệu quả phù hợp với tình hình thực tiễn và đảm bảo các cân đối lớn của địa phương gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao năng suất chất lượng và sức cạnh tranh. Thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao nâng cao giá trị gia tăng theo hướng sản xuất hữu cơ gắn xây dựng chỉ dẫn địa lí và thương hiệu cho nông sản. Thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp; tăng cường công tác quy hoạch sản xuất theo vùng và loại cây, con. Đẩy mạnh thành lập và thúc đẩy liên kết giữa tổ hợp tác, hợp tác xã trong sản xuất tiêu thụ chế biến nông sản. Tiếp tục hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ và nuôi trồng thủy sản. Quyết tâm và sáng tạo hơn nữa trong chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Để tạo ra động lực, tiếp thêm sức mạnh và khí thế mới trong việc quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng kêu gọi toàn thể các cấp, các ngành, cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm vượt khó, thể hiện rõ khát vọng cống hiến “Hành động quyết liệt-về đích toàn diện-tạo đà bứt phá”, nhằm đạt được nhiều thành tích trong lao động sản xuất, nhiệm vụ công tác, hoàn thành thắng lợi kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2020, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp cho người dân

Tú Linh |

Hợp phần 3 của Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) đã hỗ trợ xây dựng 15 mô hình ứng dụng thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA) với tổng diện tích gần 167 ha, bao gồm 6 mô hình CSA thâm canh cây lúa, 6 mô hình CSA thâm canh cây màu, 1 mô hình CSA thâm canh cây rau và 2 mô hình sản xuất tiêu an toàn áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm. Thực hiện dự án này người dân luôn được nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp.

Gần 60 triệu đồng hỗ trợ học sinh và người dân vùng khó

Hà Trang |

Ngày 7.12.2019, Chi đoàn Báo Quảng Trị phối hợp với Đội thiện nguyện Biệt đội 74 Quảng Trị tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa đông” tại bản Hà Lệt, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa. 

Tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch cho đoàn viên thanh niên

Đ.V |

Thị đoàn Quảng Trị vừa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị xã năm 2019.

Cầu thủ người Quảng Trị Trương Văn Thái Quý trong Sea Games 30

B.T.V |

Được HLV Park Hang-seo cho vào sân thay cầu thủ Tiến Linh bị đau sau khi va chạm, Trương Văn Thái Quý, lập tức kiến thiết đường chuyền giúp Đức Chinh băng vào tung cú dứt điểm bằng đầu ở cự ly gần đánh bại toàn bộ hàng thủ của Campuchia, nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 45+2. 

Quảng Trị: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2020 trên 8,5%

Hồng Hà |

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, tích cực, dân chủ, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.

3 gương mặt thể thao tiêu biểu người Quảng Trị tham dự SEA Games 30

Hoài Nhung |

Năm 2019 được xem là năm khá thành công của thể thao Quảng Trị.

Học lịch sử trải nghiệm tại khu Di tích nhà đày Lao Bảo

Đ.V |

Ngày 6.12.2019, Sở GD&ĐT Quảng Trị tổ chức chuyên đề bộ môn lịch sử cấp tỉnh trải nghiệm tại khu Di tích nhà đày Lao Bảo, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa cho học sinh khối 9, Trường THCS Lao Bảo. 

Người cựu chiến binh Pa Kô đam mê nhạc cụ dân tộc

Hồng Tươi – Ta Tép |

Từng là người chiến sỹ Thành Cổ anh dũng, kiên cường, cựu chiến binh Hồ Văn Sơn, thôn Amo R, xã A Xing, huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) còn có một đam mê đặc biệt với nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình.